MUTLU YAKUT, GÖKHAN YAĞCI, NİHAT KAYMAKÇIOĞLU, AKİF TAN, ABDURRAHMAN ŞİMŞEK, TURGUT TUFAN

GATA Genel Cerrahi ABD, ANKARA

Özet

Amaç : Bu klinik çalışmada primer ve metastatik karaciğer tümörlerinde uygulanan tedavi seçeneklerinin hastaların sağkalım sürelerine etkileri ve hastaların tedaviye yanıtları irdelenmeye çalışılmıştır.

Durum Değerlendirmesi : Karaciğer tümörlerinin-tedavisinde hepatik rezeksiyon seçkin tedavi yöntemidir. Rezeksiyon kriterleri dışında kalan primer ve metastatik karaciğer kanserli hastalarda ise rejiyonal tedavi yöntemleri sistemik kemoterapiye alternatif olarak uygulanmaktadır.

Yöntem : Son dört yıl içerisinde kliniğimizde tedavi edilen, 30 hepatosellüler karsinoma, 13 kolorektal kanser ve 6 diğer primer organ kanserinin karaciğer metastazı olan toplam 49 olguyu içeren bir klinik çalışma gerçekleştirilmiştir, Tedavi seçeneklerine göre, 8 olguda hepatik rezeksiyon, 15 olguda hepatik arter infüzyon kemoterapisi (HAİK) ve 26 olguda transkateter arteriel kemoembolizasyon(TAKE) uygulandı.

Çıkarımlar: 12 ve 24 aylık sağ kalım oranları rezeksiyon uygulanan olgularda sırasıyla %87.5 ve %70,HAİK uygulanan olgularda %64.2 ve %21.4 ve TAKE uygulanan olgularda %71.4 ve %52.3 olarak saptandı.

Sonuç: Primer ve metastatik karaciğer tümörlü olgularda hepatik rezeksiyon seçkin tedavi yöntemidir.Rezeksiyon kriterleri dışında kalan olguların sağ kalım sürelerinin uzatılmasında ve semptomatik iyileşme sağlanmasında HAİK ve TAKE yöntemleri etkili ve güvenilir tedavi seçenekleridir.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER TÜMÖRLERİ, TEDAVİ SEÇENEKLERİ