HALİL ÖZGÜÇ, RIFAT TOKYAY, ÖZKAN YÜNÜK, ALPASLAN ALSOY

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, BURSA

Özet

Amaç: Hasar kontrol cerrahisi (HKC) uygulanan ağır karaciğer yaralanmalı olgulardaki deneyimin aktarılması ve mortaliteyi belirleyen faktörlerin saptanmasıdır.

Durum Değerlendirmesi: Ağır karaciğer yaralanmalarında derin asidoz, hipotermi, koagulopati ve/veya klasik yöntemlerle durdurulamayan kanama varlığında HKC yaşam kurtarıcı bir yöntemdir.

Yöntem: HKC uygulanan 17 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Yaralanma Şiddet Skoru (ISS),Düzeltilmiş Travma Skoru (RTS), Glasgow Koma Skoru (GCS), yandaş yaralanma varlığı, başka bir merkezden transfer, operasyon öncesi zaman ve transfüzyon sayısıyla mortalite arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Çıkarımlar: Mortalite oranı %58(10/17), morbidite oranı %82(14/17) olmuş ve yöntemin son yıllarda merkezimizde daha fazla uygulandığı görülmüştür. Preoperatif sürenin uzun olması ve fazla kan transfüzyonu gereksinimi mortaliteyle ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: Bu yöntemi uygulayacak olan cerrah ve ekibinin deneyiminin artması, packing kararının erken alınması, operasyon öncesi zamanın kısaltılması ve hasta seçiminin iyi yapılması durumunda yaşam kurtarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: PACKİNG, HASAR KONTROL CERRAHİSİ, AĞIR KARACİĞER YARALANMASI