HALİL ÖZGÜÇ, ŞULE AKKÖSE, EROL ARMAĞAN, MEHTAP BULUT, KEMAL DURAK, RİFAT TOKYAY

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, ABD, BURSA

Özet

Amaç: Pelvik fraktürlü olgularda İntraabdominal organ yaralanması (İOY) sıklığı ve bu yaralanmaların saptanmasında ultrason (US), diagnostik periton lavajı (DPL)'nın tanısal değeri araştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: Pelvik kırıklı olgular da hemodinamik stabilitenin sağlanması ve kanama odağının saptanması son derece önemlidir.

Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 24 aylık dönemde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran 91 pelvik travmalı olgu incelendi. Olgular hemodinamik olarak stabil ve anstabil olarak iki gruba ayrıldı.US ve DPL1 nin sensitivite, spesifite ve doğruluk oranlan hesaplandı.

Çıkarımlar: Olguların %29.6 (27/91 )'sı öpere edilmiştir. Öpere edilen olgulardaki terapötik laparotomi oranı % 65 (17/57), İOY oranı %18 (17/91) dir. US'nin sensitivitesi %100, spesifitesi %74, doğruluk oranı% 77 , DPL'nin sensitivitesi, spesifitesi ve doğruluk oranı %100 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Pelvik kırıklı olgularda US bir tarama testi olarak uygundur. Ancak anstabil olgularda DPL tamamlayıcı olarak mutlaka kullanılmalıdır. DPL pozitif hemodinamik anstabil olgular acil laparotomiye alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ULTRASON, DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJI, PELVİS KIRIĞI, İNTRAABDOMİNAL ORGAN YARALANMASI