AHMET ÇÖKER, IŞIL ÇÖKER, ERAY KARA, SEDAT KARADEMİR, AFİG HUSEYİNOV, İBRAHİM ASTARCIOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özet

Amaç: Bu çalışmada tıkanma sarılığında periferik kan lökositleri ile Kupffer hücrelerinin in vivo spesifik uyarıya karşı sentezlediği ve salgıladığı PAF düzeylerinin farklılığı araştırılmıştır.

Durum Değerlendirmesi: Son yıllarda tıkanma sarılığında enflamatuvar reaksiyonların oluşmasında fosfolipidlerden oluşan yeni enflamatuvar mediatörlerin rolü tartışılmaktadır. Bu mediatörlerin başında immunolojik veya nonimmunolojik uyarılma sonucu sentezlenen ve salınan trombosit aktive edici faktör (PAF) yer almaktadır.

Yöntem: 7 denekten(rat) oluşan kontrol, sham, sarılık ve mannitollu sarılık gruplarında karaciğer biyopsisi ve plazma Örnekleri alınmıştır. Alınan örneklerde HPLC ile pürifikasyon sonrasında RIA yöntemi ile PAF düzeyleri Ölçülmüştür.

Çıkarımlar: Sarılıklı ve mannitol verilmiş sarılıklı grupta saptanan doku ve plazma PAF düzeyleri kontrol ve sham grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.001), Mannitol grubunda düzeyler mannitolsüz sarılıktan daha düşüktür.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucu, mekanik tıkanma sarılığı nedeni ile opere edilecek veya tedavi uygulanacak hastada immun inflamasyonun olduğu, preoperatif dönemde bunun baskılanmasının girişim sonrası seyri düzeltebileceğidir. Mannitol bir baskılama aracı olabilir.

Anahtar Kelimeler: PAF, SARILIK, KARACİĞER, MANNİTOL