NÜVİT DURAKER1, ÖMER BENDER1, GİRAY YAVUZ2, KEMAL MEMİŞOĞLU1, ALTAN YALÇINER3, ÖZDEN ÖZ CALAY4

1SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 3.Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 2.Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
3Düzen Laboratuarı, Mecidiyeköy, İSTANBUL
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Amaç: Deneysel sol kolon obstrüksiyonunda değişik çözeltilerle yapılan intraoperatif barsak yıkamasının anastomoz iyileşmesi üzerine etkilerini incelemek.

Durum Değerlendirmesi: Dışkıyla dolu kolonda yapılan rezeksiyon ve primer anastomoz yüksek anastomoz kaçağı ve mortalite riski taşımaktadır. Ameliyat sırasında barsağın yıkanması sonrası primer anastomozun güvenle yapılabildiği birçok çalışmada gösterilmiştir. Yıkama sıvısı olarak genellikle izotonik tuz çözeltisi kullanılmakta olup değişik sıvıların etkinliğini araştıran çalışma sayısı sınırlıdır.

Yöntem: Erkek Sprague-Dawley sıçanlarda basit kolon obstrüksiyonundan 24 saat sonra segmental kolon rezeksiyonu ve primer anastomoz uygulandı. Kontrol grubunda barsak temizliği yapılmadı. Diğer dört grupta anastomoz öncesi izotonik tuz çözeltisi, polietilen glikol, povidon-iyot ve metronidazol ile çekumdan antegrad kolon yıkaması yapıldı. Yedinci gün anastomoz patlama basıncı ve anastomotik segment hidroksiprolin konsantrasyonu ölçüldü.

Çıkarımlar: Patlama yerleri çoğunlukla anastomoz dışında idi. Patlama basıncı yıkama gruplarında kontrol grubuna göre daha fazla olmakla birlikte farklar anlamlı değildi. Hidroksiprolin konsantrasyonu yıkama gruplarında kolon temizliği yapılmayan gruptan daha yüksek olmakla birlikte yalnızca izotonik tuz çözeltisi grubunda fark anlamlıydı (p=0.025).

Sonuçlar: Akut sol kolon obstrüksiyonunda izotonik tuz çözeltisiyle intraopertif barsak temizliği yapılması anastomoz iyileşmesini olumlu etkilemektedir. Polietilen glikol, povidon-iyot ve metronidazol ise anastomoz iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: AMELİYATTA KOLON İRRİGASYONU, POLİETİLEN GLİKOL, POVİDON-İYOT, METRONİDAZOL