İSHAK ÖZAÇMAK1, GÜRSEL R SOYBİR1, FERDA N KÖKSOY1, COŞKUN POLAT1, ORHAN YALÇIN1, YALÇIN AKER2

1İstanbul Taksim Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA

Özet

Amaç : Yüksek riskli hastalarda, düşük molekül ağırlıklı heparinin, derin ven tromboz profilaksisindeki etkinliği araştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: Yüksek riskli hastalarda, düşük moleküler ağırlıklı heparinin etkinliği konusunda, çelişkili sonuçlar bildiren çalışmalar mevcuttur.

Yöntem: Yüksek riskli ve cerrahi uygulanan 80 hasta 40'ar hastalık 2 gruba ayrılmıştır, Kontrol grubuna tedavi uygulanmamıştır. Profilaksi grubuna, operasyondan 12 saat önce başlamak üzere, 7 gün 0.3-0.6 ml/gün dozda Nadroparin Kalsiyum (Fraxiparin) subkütan uygulanmıştır. Postoperatif 7.gün, dupleks ultrasonografi ve klinik muayene ile derin ven tromboz varlığı araştırılmıştır. Grupların hemoglobin, hematokrit, lökosit, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı ve trombosit sayıları belirlenmiştir.

Çıkarımlar: 2 grup arasında hematolojik değerler açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Alt ekstremite venöz sistem renkli doppler ultrasonografik tetkikinde, her 2 grupta da derin ven trombozu görülmemiştir.

Sonuçlar :Profilaksi uygulanan ve uygulanmayan gruplar arasında, derin ven tromboz gelişimi açısından fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: DERİN VEN TROMBOZU, DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN, DUPLEKS SONOGRAFİ