İBRAHİM H TAÇYILDIZ, YILMAZ AKGÜN, GÜLŞEN YILMAZ, BİLSEL BAÇ, CELALETTİN KELEŞ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Özet

Amaç: Echinococcus granulosus'a bağlı Karaciğer Hidatik Kisti (KHK)'nin tedavisinde; eksternal drenaj, obliterasyon yöntemleri (introfleksiyon, kapitonaj ve omentoplasti) ve radikal (perikistektomi ve parsiyel hepatektomi) girişimlerinin morbidite, mortalite, nüks ve hastanede yatma süresi açısından karşılaştırılması.

Durum Değerlendirmesi: KHK, göçlerin artması nedeniyle yeniden artış gösteren ve oluşturduğu komplikasyonlar nedeniyle bazen mortal seyredebilen, ancak tedavisi halen tartışılan bir hastalıktır.

Yöntem: Ocak 1986 ile Aralık 1990 tarihleri arasında 64 olgu KHK nedeniyle ameliyat edildi. Hastalar uygulanan ameliyat yöntemlerine göre morbidite, mortalite, hastanede yatma süresi ve nüks oranı açısından değerlendirildi. Elde edilen veriler ışığında Ocak 1991 ile Ocak 1996 tarihleri arasında 64 hastalık prospektif bir çalışma yapıldı. Her iki dönemde elde edilen veriler, morbidite, mortalite, hastanede yatma süresi, ve nüks oranı açısından karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: İlk dönemde 36 olguda drenaj, 21 olguda obliterasyon ve 7 olguda radikal girişimler uygulandı. Bu dönemde ortalama hastanede yatma süresi, morbidite, mortalite ve nüks oranları sırasıyla 15.3 ( 6.2 gün, %37.5, %1.5 ve %6.2 idi. Ortalama hastanede yatma süresi, morbidite ve nüks oranları drenaj uygulanan olgularda sırasıyla 17. 1 (6.7 gün, %61.1 ve %8.3 iken; aynı oranlar obliterasyon ve radikal girişimler uygulanan olgularda 12.9 ( 4.3 gün, %7.1 ve %3.5 olarak saptandı. İkinci dönemde enfekte ve perfore olan 5 olguda drenaj, 8 olguda perikistektomi ve 51 olguda ise obliterasyon girişimleri uygulandı. Bu dönemde ortalama hastanede yatma süresi ve morbidite, mortalite ve nüks oranları 9.2 ( 3.6 gün, %18.7 % 1.5 ve %3. idi. Ortalama hastanede yatma süresi ve morbidite oranları rezeksiyon ve obliterasyon yöntemleri uygulanan olgularda sırasıyla 7.5 ( 2.8 ve 8.4 ( 3.3 gün, %12.5 ve %5.8 olarak saptandı

Sonuç: KHK'nin tedavisinde, drenaj işlemleri mümkünse sadece enfekte KHK'lerinde uygulanmalıdır. KHK gibi benign bir hastalık için belli lokalizasyonlar dışında radikal girişimler oldukça invaziv işlemlerdir. Obliterasyon girişimleri ise yapılması kolay, mortalite, morbidite ve nüks açısından oldukça emniyetli ameliyatlardır.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER HİDATİK KİSTİ, CERRAHİ TEDAVİ, OBLİTERASYON GİRİŞİMLERİ