ÖMER FARUK AKINCI, ŞÜKRÜ AYDIN DÜZGÜN, ALİ COŞKUN, ALİ UZUNKÖY, MİKDAT BOZER

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ŞANLIURFA

Özet

Amaç: Kliniğimizde gastrointestinal, kolonik ve bilioenterik anastomozlarda uyguladığımız tekniğin sonuçlarını ve komplikasyonlarını bildirerek konuyu irdelemeyi amaçladık.

Durum Değerlendirmesi: Gastrointestinal ve bilioenterik anastomozlar, tek kat, çift kat, hatta üç kat yapılabilir. Sütür materyali olarak absorbabl ya da nonabsorbabl materyaller, dikiş tekniği olarak da kontinü veya tek tek sütürlerle anastomozlar yapılmaktadır. Herbir tekniğin değişik oranlarda komplikasyonları, avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

Yöntem: Çalışma prospektif olarak planlandı. Hastaların tanı, tedavi ve takipleriyle ilgili bilgileri önceden hazırlanan formlara işlendi. Çalışmaya, elektif olarak, gastrointestinal veya biliyoenterik herhangi bir anastomoz yapılan hastalar dahil edildi. Hastalar elektif şartlarda opere edildi ve kolorektal operasyon planlanan hastalara mekanik barsak hazırlığı yapıldı. İntestinal, gastrik ve kolonik anastomozlar, açık teknikle, 3/0 veya 4/0 polyglactin kullanılarak, tek kat, kontinü, serosubmukozal dikişlerle yapıldı. Bilioenterik anastomozlarda ise bilier yapılardan tam kat, enterik oluşumlardan ise yine serosubmukozal geçildi.

Çıkarımlar: 46 hastamızdan 25'i malign, 21'i ise benign hastalıklar nedeniyle opere edildi. Bir anastomoz ortalama 9 dk. da tamamlandı. 67 anastomozdan birinde anastomoz kaçağı, birinde anastomoz darlığı oluştu. Üç hastamız kaybedildi.

Sonuç: Tek kat, kilitlemeden, kontinü, serosubmukozal dikiş tekniğinin, uygulanması ve öğrenilmesi kolay ve özellikle gastrointestinal anastomozların yapımında güvenle kullanılabilecek bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: ANASTOMOZ, TEK KAT, ABSORBABL SÜTÜR MATERYALLERİ