M ŞEHSUVAR GÖKGÖZ1, MUSTAFA TURAN1, CİHAN YILDIRIR1, TURGUT CERAN1, REYHA EĞİLMEZ2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, SİVAS

Özet

Amaç: HBO ile TKBF- BB'in iskemik yaralarda birlikte kullanımının yara iyileşmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi.

Durum Değerlendirmesi: Hiperbarik oksijen (HBO) normal ve hipoksik dokularda oksijen düzeyini arttırdığı için kronik iyileşmeyen ve iskemik yaraların tedavisinde yaygın kullanılmaktadır. Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü-BB'nin (TKBF-BB) yara iyileşme sürecinde, fibronektin, glikozaminoglikan ve hiyalüranik asit sentezini stimüle ettiği belirlenmiştir.

Yöntem: 32 Yeni Zelanda beyaz tavşanının (3-3.5 kg,) kulaklarında iskemik dermal ülserler oluşturuldu. Tavşanlar 8'erli 4 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki tavşanların (Grup A) kulaklarındaki iskemik yaralara günaşırı TKBF-BB uygulandı. İkinci gruptaki (Grup B) tavşanlar 8 gün süre ile oksijen kafesinde her gün 10 dakika 2 Atmosfer (ATA) basınçta tutuldular. Üçüncü gruptaki (Grup C) tavşanlara hem TKBF-BB hem de HBO uygulandı Dördüncü grup (Grup D) kontrol grubu olarak ayrıldı.

Çıkarımlar: HBO ve doku büyüme faktörlerinin tek başlarına uygulandıklarında iskemik yaralarda belli düzeylerde iyileşmeler sağladığını belirledik. HBO ile TKBF-BB'in birlikte kullanımlarının yara yerlerinde kollajenizasyon, fibroblast, vaskülarizasyon ve epitel rejenerasyonu yönünden istatistiksel olarak daha iyi sonuçlar verdiğini tespit ettik.

Sonuçlar: HBO ile TKBF-BB'in birlikte kullanımı, özellikle de doku büyüme faktörlerinin klinik uygulamaya girmesiyle iskemik ve kronik yaraların iyileştirilmesinde umut vadetmektedir.

Anahtar Kelimeler: YARA İYİLEŞMESİ, HİPERBARİK OKSİJEN, TROMBOSİT KAYNAKLI BÜYÜME FAKTÖRÜ-BB,İSKEMİK YARA