CİHAT TETİK1, BİROL BOSTANCI1, AKIN ÖZDEN1, NEŞE DEMİRKAN2, OKAY SAYDAM3, GÜL GÜNER3

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, DENİZLİ
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, DENİZLİ
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD, İZMİR

Özet

Amaç: İnflamatuar barsak hastalıkları (İBH)' nın etyopatogenezinde önemli rol oynayan nitrik oksit (NO)'i inhibe eden ajanlardan biri olan N(Nitro-L-arginin (N(NA)'in asetik asit ile oluşturulan deneysel kolitteki etkisini araştırmak.

Durum Değerlendirmesi: İBH ve deneysel kolitte kolonik NO üretiminin arttığı bildirilmektedir. Bunu inhibe etmek amacı ile NG Nitro-L-arginin metil esteri gibi bazı inhibitörler trinitrobenzen sülfonik asit ve asetik asit ile oluşturulan deneysel kolit modellerinde kullanılmakta ve yararlı sonuçları bildirilmektedir.

Yöntem: Sprague-Dawley ratlar; sham grubu (n:6), kontrol grubu (n:6) ve N(NA grubu (n:6) olarak ayrıldı. Sham grubuna anestezi sonrası transanal 2 ml ve intraperitoneal 3 ml % 0.9 NaCI uygulandı. Sham grubu dışındaki ratlarda deneysel kolit oluşturmak amacı ile daha önceki çalışmalarda kolon üzerine etkisi gösterilmiş olan % 5'lik asetik asid'den 2 ml transanal olarak verildi. Kontrol grubuna 3 ml % 0.9 NaCI, diğer gruba da 300 mg/kg N(NA intraperitoneal olarak verildi. Kolitin makroskopik ve histolojik derecelendirmesi yapılarak gruplar Fisher Kesin Ki-kare testi ile karşılaştırıldı. Kolon dokusunda lipid peroksidasyonunu saptamak amacıyla ölçülen malondialdehid (MDA) düzeyleri Kruskall-Wallis ve Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: N(NA grubunda makroskopik ve histolojik olarak mukozal hasar kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha az bulundu (p<0.05). Kontrol grubunda ise sham grubuna göre ağır mukozal hasar gözlendi (p<0.01). MDA değerlerinin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç: Asetik asidin % 5' lik konsantrasyonda transanal olarak verilmesiyle deneysel kolit oluşturulabilmekte ve N(NA bu kolit modelinde makroskopik ve histolojik iyileşmeyi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOLİT, ASETİK ASİD, NİTRİK OKSİT, NA(NİTRO-L-ARGİNİN