AYHAN ÇEVİK1, TANER PEHLİVAN1, TAYFUN YÜCEL1, SİBEL ŞENSU2, NECMİ KURT1, MUSTAFA GÜLMEN1

1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: Deneysel olarak gastroduodenostomi yapılarak Alkalen Reflü Gastrit (ARG) oluşturulan Wistar tipi 200 gr'lık sıçanlarda misoprostol'ün profilaktik ve terapötik etkinliği araştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: Alkalen Reflü Gastrit mide cerrahisini takiben ciddi problemler oluşturabilir. Bu hastalığın profilaktik ve terapötik tedavisi yönünde çalışmalar sürmektedir.

Yöntem: Her birinde 20'şer sıçan bulunan 3 grup oluşturuldu. Tüm sıçanlara gastroduodenostomi uygulandı. Grup 1'e herhangi bir ilaç verilmedi.Grup 2'ye cerrahi girişimi takiben 1. günden başlanarak (profilaktik tedavi), Grup 3'e de 14 hafta sonra, ARG'in histopatolojik olarak saptanmasını takiben (terapötik tedavi) misoprostol oral yoldan verildi. Grup 1 ve 2, 14 hafta, Grup 3 ise 28 hafta sonunda sakrifiye edilerek mideleri, distal özofagus ve proksimal jejunum'u içerecek şekilde çıkarıldı. Mide piyesleri histopatolojik olarak ışık mikroskobunda incelendi.

Çıkarımlar: Histopatolojik incelemedeGrup 1 'de ARG gelişme oranı%94. 1, intestinal metaplazi %58.8, displazi %35.2 olarak saptandı. Grup 2'de ARG gelişme oranı %22.2 idi, intestinal metaplazi ve displazi görülmedi. Grup 3'de ise 28 hafta sonunda ARG gelişme oranı %27.7, intestinal metaplazi %5.5 olarak saptandı,bu grupta displazi gelişimi yoktu. Grup 1 ile 2 ve Grup 1 ile 3,istatistikselolarak karşılaştırıldığında; X2 testinde gruplar arasında anlamlı fark gözlendi. Grup 1 -2 arasındaki p<0.001, X2= 16.493, Grup 1 - 3 arasındaki p<0.001, X2=15.070 idi.

Sonuç:. Bu veriler, misoprostol'ün profilaktik kullanımının ARG ve komplikasyonlarının gelişimini azalttığını, terapötik kullanımında ise ARG'nin histolojik bulgularını gerilettiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: ALKALEN REFLÜ GASTRİT, MİSOPROSTOL