SERDAR SAYDAM1, NAZİF ERKAN1, PINAR BALCI2, TARIK KUZHAN1, TÜLAY CANDA3, ÖMER HARMANCIOĞLU1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, İZMİR
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, İZMİR

Özet

Amaç: Bu çalışma kliniğimizde duktal karsinoma in situ tanısı ile tedavi edilen olgulardaki klinik ve patolojik özellikleri, uygulanan tedavi seçeneklerini ve sonuçlarını irdelemek amacıyla yapıldı.

Durum Değerlendirmesi: Son 20 yıldır görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler, mammografinin rutin görüntüleme yöntemi haline gelmesi ve iğneyle işaretleme biopsisinin yaygınlaşması sonucu duktal karsinoma in situ nadir rastlanan bir lezyon olmaktan çıkıp, tüm meme karsinomları içinde %25'lere ulaşmıştır.

Yöntem: Ocak 1986-Aralık 1996 tarihleri arasında 16 duktal karsinoma in situ tanısı almış olgular yaş, semptom, fizik muayene bulguları, mammografi ve ultrasonografik özellikleri, uygulanan cerrahi yöntem, cerrahi dışı ek tedaviler ve klinik izlemleri geriye yönelik değerlendirildi.

Çıkarımlar: Olguların tamamı kadın olup, yaşları 30-65 (ortalama 43) arasında değişmekte idi. Onbir olgu nonpalpabl mammografik lezyona sahipti. Histopatolojik olarak duktal karsinoma in situ tanısı kesinleşen 7 olguya modifiye radikal mastektomi, 3 olguya geniş eksizyon ve koltukaltı diseksiyonu, 6 olguya da geniş eksizyon uygulandı. Geniş eksizyon ve koltukaltı diseksiyon uygulanan hastaların tümüne radyoterapi uygulandı. Hastaların izlem süreleri modifiye radikal mastektomi yapılan grupta ortalama 44 ay (7-77 ay), geniş eksizyon ve koltukaltı diseksiyon yapılan grupta 39 ay (23-51 ay), geniş eksizyon yapılan grupta ise 27 aydır (6-38 ay). İzlem süresinde lokal nüks ve metastaz saptanmadı.

Sonuç: Günümüzde sık karşılaşılan bir patoloji olmaya başlayan duktal karsinoma in situ olgularının tedavi seçiminde bireysel değerlendirmelerden öteye geçilerek, bir tedavi protokolunun oluşturulmasının gerekli olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU, TEDAVİ SEÇENEKLERİ