ERDOĞAN M SÖZÜER1, ABDULKADİR BEDİRLİ1, M ERTUĞRUL KAFALI1, BÜLENT SÜMERKAN2, FİGEN ÖZTÜRK3

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, KAYSERİ
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, KAYSERİ
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, KAYSERİ

Özet

Amaç: Bu deneysel çalışmada, tıkanma sarılığı oluşturulan ratlarda antiiskemik ve sitoprotektif bir ajan olan trimetazidine'nin etkilerini incelemeyi amaçladık.

Durum değerlendirmesi: Tıkanma sarılığında bakteriyel translokasyon ve karaciğer hücre hasarının azaltılabilmesi ile postoperatif dönemde septik komplikasyonlar daha az görülecektir.

Yöntem: Çalışmada ağırlıkları 250/330g arasında değişen erkek Wistar-Albino tipi 30 adet rat kullanıldı. Ratlar 3 gruba ayrıldı. Grup I: Kontrol grubundaki (n=10) ratlara laparotomi yapıldı, koledok sadece eksplore edildi, bağlanmadı. Grup II: Sarılık grubundaki (n=10) ratlarda koledok bağlanarak kesildi. Grup III: Tedavi grubundaki (n=10) ratlarda koledok bağlanarak kesildikten 24 saat sonra başlamak üzere yedi gün 2.5 mg/kg/gün dozunda trimetazidine intraperitoneal olarak her gün verildi. Her üç gruptaki ratlar deney boyunca standart diet ile beslendiler.

Çıkarımlar: Bir haftalık sarılık sonrası AST ve ALT değerleri sarılık grubundaki ratlarda kontrol ve tedavi gruplarındaki ratlara göre belirgin yüksekti (p<0.01). Bakteriyel translokasyon tedavi grubundaki ratlarda sarılık grubundaki ratlara göre daha az görüldü ve bu sonuçlar istatistiksel yönden anlamlı idi (p<0.05). İleumun histopatolojik incelenmesinde kontrol ve tedavi gruplarındaki ratlarda grade l değişiklikler, sarılık grubundaki iki ratda Grade 2 değişiklik görüldü.

Sonuçlar: Bu çalışmada trimetazidine'nin sarılığa bağlı karaciğer hücre hasarını ve bakteriyel translokasyonu azalttığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: TIKANMA SARILIĞI, BAKTERİYEL TRANSLOKASYON, TRİMETAZİDİNE