ALİ UZUNKÖY1, ÖMER F AKINCI1, ALİ COŞKUN1, MUSTAFA KARAOĞLANOĞLU2, M ERDOĞAN2

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Kliniği, ŞANLIURFA

Özet

Amaç: Bu çalışma, şüpheli kasık fıtıklarında ve sebebi bilinmeyen kasık ağrılarında kesin tanı koymak ve herniografinin tanıdaki değerini araştırmak amacıyla planlandı.

Durum Değerlendirmesi: Kasık fıtığından şüphelenilen ancak fizik muayenede patolojiyi destekleyecek bulgusu olmayan, operasyon sırasında gözden kaçmış ve inguinal bölge şikayetleri ile karşımıza gelen olgularda ve nüks hernilerde, bozulan anatomi nedeni ile fıtığı tesbit etmek zor olabilir. Bu gibi durumlarda kasık fıtığını ortaya koymak için başka tanı yöntemlerine gerek vardır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma prospektif olarak planlandı. Fizik muayene bulgularıyla kasık fıtığı tanısında şüphede kalınan veya sebebi izah edilemeyen inguinal ağrısı olan 46 olgu çalışmaya alındı. Hasta sırtüstü yatırılarak, 18 numara intraket ile umblikusun hemen altından periton boşluğuna girilip, skopi eşliğinde karın içine kontrast madde verildi. Hastaya valsalva manevrası yaptırılmadan önce ve sonra skopiden izlenerek grafi çekildi.

Çıkarımlar: Toplam 12 olguda kasık fıtığı tesbit edildi. Daha önce kasık fıtığı operasyonu geçirmiş 5 olgudan 3'ünde fıtık saptandı. Bunlardan 2'si rekürrens, biri femoral herni idi. Herniografiye bağlı komplikasyon gözlenmedi. Kasık fıtığı saptanan olgulardan 10'u operasyonu kabul etti. Opere edilen 10 olguda da operatif bulgular herniografi bulgularıyla uyumluydu.

Sonuç: Herniografi, sebebi bilinmeyen kasık ağrılarında, fizik muayenenin zor olduğu şişmanlarda ve inguinal bölge operasyonu geçirmiş olgularda tanı koydurucu,fizik muayenede tesbit edilemeyen gizli klasik fıtıklarının tanısında güvenilir, komplikasyonu önemsenmeyecek kadar az ve uygulanması kolay bir tanı metodudur.

Anahtar Kelimeler: HERNİOGRAFİ, OKÜLT HERNİ, KASIK AĞRISI