FULYA CAN ÖZKAN, ALPER AKINOĞLU, SUAVİ ÖZKAN, ÖZGÜR YAĞMUR, HALUK DEMİRYÜREK, ÖMER ALABAZ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ADANA

Özet

Amaç: Bu çalışmada karaciğer hidiatik kistine bağlı intrabiliyer rüptür olgularına ait klinik deneyimlerimiz sunulmuştur.

Yöntem: Son 11 yıllık dönem içinde, kliniğimizde tedavi edilen 131 karaciğer kist hidatik olgusunun 28 (%21.3)'inde intrabiliyer rüptür saptanmıştır. Bu olgular retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Çıkarımlar: Bu olgulardan 6 (%21.4)'sında kist hidatik sağ veya sol hepatik kanala açılmıştır. Olgulardan 12(%42.8)'sinde intrabiliyer rüptüre primersütür,6 (%21.4) olguya koledokotomi + T tüp drenaj, 4 (%14.2) olguya perikistektomi,4 (%14.2) olguya drenaj + omentoplasti,2 (%7.1) olguya koledokoduodenostomi ameliyatları uygulanmıştır. Sekonder bakteriyel enfeksiyon, en sık rastlanan komplikasyon olarak gözlenmiştir (%46.4).

Sonuçlar: İntrabiliyer rüptür olgularında hidatik kist kavitesi içerisinde açık safra kanalının sütüre edilmesi, gerektiğinde koledok eksplorasyonu ve T-tüp drenaj ameliyatı uygundur. Koledokotomi ve koledok eksplorasyonu yapılan olgularda, koledok genişliği 2cm ve üzeri ise koledokoduodenostomi alternatif cerrahi yöntem olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER HİDATİK KİSTİ, İNTRABİLİYER RÜPTÜR, EKKİNOKOKKOSİZ