HAKAN UNCU1, MAHMUT KESENCİ2, UFUK GÜR3, ERDAL ANADOL3

1Güven Hastanesi, ANKARA
2Sevgi Hastanesi, ANKARA
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ANKARA

Özet

Amaç: Hemodiyaliz amaçlı arterio-venöz fistüllerde (AVF) arteriyel inflow'un fistül debisi ve erken tromboz üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmadır.

Durum Değerlendirmesi: Hemodiyaliz için oluşturulan arterio-venöz fistüller bazen hiç çalışmamakta veya erken tromboz gelişmektedir. Yetersiz fistül debisinin, tromboz gelişmesindeki etkisi bilinmektedir. Bu durumda fistül debisi üzerinde, ameliyat öncesi arter akımının etkisi araştırılmak istenmiştir.

Yöntem: Snuff-box, Brescia-Cimino radiosefalik veya brakiosefalik arterio-venöz fistül oluşturulan 48 hasta üzerinde yapılan klinik bir çalışmadır. Ameliyat öncesi arteriyel inflow değerleri ve ameliyat sonrası 1. ve 7.günlerdeki fistül debileri renkli doppler ultrasonografi ile ölçülmüştür.

Çıkarımlar: Arteriyel inflow değerleri ortalaması 28.54 ± 18.33 ml/dak, ameliyat sonrası fistül debileri ortalamaları 1 .gün 486.87±226.83 ml/dak ve 7.gün 782.08±237.88 ml/dak olarak belirlendi. Arteriyel inflow değerleriyle fistül debileri arasındaki ilişkiler anlamsız çıkarken (p>0.05), 1. ve 7.gün fistül debileri arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0.001).

Sonuç: Ameliyat öncesi arteriyel inflow değerinin, fistül debileri ve erken tromboz gelişimi üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olmadığı, öte yandan 7.gün fistül debisinin 1.güne göre anlamlı olarak arttığı sonuçları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: HEMODİYALİZ, ARTERİO-VENÖZ FİSTÜL,FİSTÜL DEBİSİ, ARTERIYEL KAN AKIMI, DOPPLER ULTRASONOGRAFİ