FULYA CAN ÖZKAN1, ALPER AKINOĞLU1, SUAVİ ÖZKAN1, HALUK DEMİRYÜREK1, OKAY ERGENOĞLU1, HANDAN ZEREN2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, ADANA

Özet

Amaç: Gastrointestinal sistemin düz kas tümörlerinin kliniko-patolojik özelikleri ve tedavi yaklaşımları farklılıklar gösterir. Bu çalışmada olguların klinik semptom ve bulguları, patolojik tetkik sonuçları ve prognozu belirleyen faktörler gözden geçirilmiştir.

Durum Değerlendirmesi: Olguların prognozunda tümör büyüklüğü ve geniş cerrahi rezeksiyon önemlidir. Olguların 2/3'ünde cerrahi rezeksiyon ile kür mümkündür. 5 cm'den büyük tümör varlığında abdomino-perineal rezeksiyon veya gastrektomi gibi geniş rezeksiyonlar tercih edilmelidir.

Yöntem: Gastrointestinal sistemin düz kas tümörü tanısı ile kliniğimizde ameliyat edilen 12 olgu yaş, cinsiyet, tümör boyutu, histolojik evre, gastrointestinal kanama varlığı, uygulanan ameliyatlar ve tümör nekrozu varlığı yönünden retrospektif olarak değerlendirildi.

Çıkarımlar: 1985-1996 yılları arasında 1 özefagial, 2 mide, 6 intestinal, 1 kolonik, 2 rektal yerleşimli düz kas tümörü kliniğimizde ameliyat edildi. En sık rastlanan başvuru yakınması olarak; gastrointestinal kanama 6 (%50) olguda ve kilo kaybı 4 (%33.3) olguda gözlendi. Sellüler atipi ve mitotik artışa göre olgular leiomyoma 3 (olgu), low-grade leiomyosarkoma (5 olgu) ve high-grade leiomyosarkoma (4 olgu) olarak ayrıldı. High-grade leiomyosarkoma saptanan iki olgudan biri erken postoperatif dönemde septik şok, diğeri postoperatif 3.ayda karaciğer ve periton metastazlarına bağlı olarak kaybedildi.

Sonuç: Gastrointestinal kanama, kilo kaybı, tekrarlayan karın ağrısı gibi semptomların nedeni belirlenemiyor ise düz kas tümörleri düşünülmeli ve buna yönelik tanısal girişim yapılmalıdır. Leiomyosarkom ile leiomyomlar arasında tümör çapı ve mitotik aktivite bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttur. Olguların 2/3'ünde cerrahi rezeksiyon ile kür mümkündür. 5 cm'den büyük tümör varlığında abdomino-perineal rezeksiyon veya gastrektomi gibi geniş rezeksiyonlar tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: GASTROİNTESTİNAL DÜZ KAS TÜMÖRLERİ, LEİOMYOMA, LEİOMYOSARKOMA