SERDAR ERKASAP1, BİRGÜL BÜYÜKKIDAN2, ERSİN ATEŞ1, ERCÜMENT PAŞAOĞLU1, BELKIS TANRIVERDİ2, BEKİR YAŞAR1

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ESKİŞEHİR
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, ESKİŞEHİR

Özet

Amaç: İntraperitoneal hipertermik kemoperfüzyon tedavi protokolünde kullanılan, 41-43 C'lik hiperterminin, deneysel olarak ratlar üzerinde oluşturacağı stres yanıtı ve bu yanıta midazolamın etkinliği araştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: Bu tedavi protokolünü uygulayan merkezlerde, hastalarda istenmeyen bir etki olarak, stres yanıtın hipertermi ile arttığı bildirilmektedir.

Yöntem: Çalışmada, 18 adet Wistar türü rat üç gruba ayrıldı. Tüm gruplarda, 0.saat kanları alınarak laparatomi yapıldı ve iki adet üst batına, iki adet alt batına olmak üzere toplam dört tane nelaton dren yerleştirilerek karın kapatıldı. Grup1 (Kontrol): Normotermik (36°C), 100ml Ringer Laktat üst batına yerleştirilen drenden verilerek diğer drenlerden dışarıya alındı. Grup 2: Aynı yöntem kullanılarak 43°C'ye kadar ısıtılan Ringer Laktat ile perfüzyon yapıldı. Grup 3: Hipertermik perfüzyondan hemen önce 5 mg/kg midazolam IM olarak uygulandı. Bir saatlik perfüzyon sonunda tüm deneklerden, insülin ve kortizol tetkikleri için kan alındı.

Çıkarımlar: 0.saat ve deney sonunda çalışılan kortizol değerlerinde her üç grupta da anlamlı artış bulundu. İnsülin değerlerinde ise sadece Grup 2 ve 3'de anlamlı düşüklük bulundu Birinci saat sonundaki kortizol değerleri, gruplar arasında karşılaştırıldığında ise Grup 2'deki yüksekliğin anlamlı olduğu görüldü. Deney sonu insülin değerlerinde ise her üç grubun farklı olduğu ve en fazla insülin baskılamasının Grup 2'de olduğu tespit edildi.

Sonuç: Benzodiazepin grubu olan midazolamın hipertermi ile oluşturulan stres yanıtı azaltıcı etkisinin bulunduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: HİPERTERMİKSTRES, MİDAZOLAM, İNTRAPERİTONEAL HİPERTERMİK KEMOPERFÜZYON, DENEYSEL RAT MODELİ