ABUT KEBUDİ1, ADNAN İŞGÖR1, MUSTAFA ÖZBAĞRIAÇIK1, NEZAHAT GÜRLER2

1Şişli Etfal Hastanesi, 2.Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, İSTANBUL

Özet

Amaç: Helikobakter pilori infeksiyonu ile mide adenokanseri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır.

Durum Değerlendirmesi: Mide kanseri kansere bağlı ölümler arasında önemli yer tutar. Günümüzde erken yakalanan mide kanserlerinde iyi bir yaşam süresi sağlanabilmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde bile, tüm toplumu erken mide kanseri açısından taramak ve gerekli tedavileri uygulamak büyük ekonomik yük getirmektedir. Bu nedenle çalışmalar, mide kanserinde risk faktörlerinin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılması yönünde ağırlık kazanmaktadır. Son yıllarda H.pilori ile mide kanseri arasında kuvvetli bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmamızda, kantitatif ölçümlü serolojik test kullanılarak bu ilişki araştırılmıştır.

Yöntem: Bu prospektif klinik çalışma 01.02.1997-31.01.1998 tarihleri arasında kliniğimizde toplam 60 hastadan oluşan üç grup (20 mide adenokarsinomlu hasta, 20 selim mide hastası ve 20 gastrointestinal semptomları olmayan sağlıklı erişkin) üzerinde yapılmıştır. Tüm hasta ve kontrollerin serumlarında Premier H.Pylori EIA kiti kullanılarak H.pilori immünglobulin G değerleri ölçüldü. Her üç gruptan elde edilen sonuçlar kıyaslandı.

Çıkarımlar: Mide adenokarsinomlu ve selim mide hastalığı olan hastaların tamamında (% 100), sağlıklı erişkinlerin 18'inde (%90) test sonuçları pozitif olarak sonuçlandı. Gruplardaki ortalama titrasyon seviyeleri kanserli grupta 1.9325 ( 0.6113, selim mide hastalığı grubunda 1.45245 (1.009, sağlıklı erişkin grubunda 1.02045 ( 0.8416 olarak bulundu. Ortalama ve ortanca değerler en yüksek olarak kanserli grupta saptandı. Gruplar arası fark kanserli hastalar ile selim mide hastaları (p>0.05), ayrıca selim mide hastaları ile sağlıklı kontroller arasında önemsizken (p>0.05), kanserli hastalar ile sağlıklı kontroller arasında önemli bulundu (p<0.01).

Sonuçlar: Çalışmamızda H.pilori IgG tüm gruplarda yüksek oranda pozitif olarak saptandı. Dikkati çeken nokta, ortalama ve ortanca H.pilori titreleri mide adenokarsinomlu olgularda en yüksek seviyedeydi. İstatistiki olarak sadece kanserli hastalar ile sağlıklı kontroller arasındaki fark anlamlıydı. Bu sonuçlara göre, H.pilori seropozitifliği veya yüksek titrasyon seviyesi tek başına peptik ülser veya kanser tanısı için yeterli değildir. Diğer yandan, H.pilori enfeksiyonu saptanan hastalarda enfeksiyonu eradike ederek mide kanseri gelişiminin azaltılabileceği öne sürülmektedir. Öyleyse, üst gastrointestinal semptomları olan bireylerden, pilori'ye karşı yüksek antikor titreleri saptandığında, hem enfeksiyon eradike edilmeli, hem de mide kanseri açısından araştırılmalı ve izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: H.PİLORİ, MİDE KANSERİ, PEPTİK ÜLSER, GASTRİTİS, SEROLOJİK TEST