SEZAİ YILMAZ1, VEDAT KIRIMLIOĞLU2, CÜNEYT KAYAALP2, MEHMET ÇAĞLI KÜLEKÇİ2, KEMAL ARDA3, METİN ŞAVKILIOĞLU2, MUSA AKOĞLU2

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, MALATYA
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, ANKARA
3Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Radyoloji Departmanı, ANKARA

Özet

Amaç: Duodenal obstrüksiyona neden olmayan ve rezeke edilemeyen pankreas başı kanserli olgularda iki farklı palyatif bypass prosedürünün karşılaştırılması.

Durum Değerlendirilmesi: Rezeke edilemeyen pankreas başı kanserinde, terapötik biliyer bypassa profilaktik gastrointestinal bypass ilavesi, daha sonraki gastroduodenal obstrüksiyona yönelik olası bir reoperasyondan sakınmak için önerilir. Bu konuyla ilgili olan, üzerinde fazla durulmamış ve çözümlenmemiş sorun biliodijestif bypass ile gastroenterostominin birbirlerine olan konumlarıdır.

Yöntem: Mayıs 1994-1997 tarihleri arasında TYİH GEC Kliniği'nde duodenal obstrüksiyona neden olmamış, lokal yayılım veya uzak metastaz nedeniyle rezeksiyon yapılamayan 27 pankreas başı kanserli olgu çalışma kapsamına alındı. Prospektif, randomize olarak gerçekleştirilen bu çalışmada 13 hastadan oluşan 1.gruba, proksimalden distale doğru izoperistaltik, antekolik gastrojejunostomi, jejunojejunostomi hepatikojejunostomi ve kolesistektomi uygulandı. Ondört hastadan oluşan 2.gruba ise yine proksimalden distale doğru hepatikojejunostomi anizoperistaltik antekolik gastrojejunostomi ve kolesistektomi uygulandı.

Çıkarımlar: Her 2 grup arasında intraoperatif komplikasyonlar, toplam morbidite, gecikmiş gastrik boşalma, relaparatomi oranları, mortalite, hastanede kalış süresi geç dönem üst gastrointestinal sistem kanaması ve yaşam süreleri arasında istatistiki önem arz eden farklılık yoktu (p > 0.05). Ancak daha ileri evre hastalardan oluşan 1. grup hastalarda gecikmiş gastrik boşalmanın daha az oranda görülmesi <%15 vs %36, p>0.05) dikkat çekicidir. Kadın hastalarda oral gıdaya başlama zamanı ve hastanede kalma süresi erkeklerden daha uzundu (p<0.05).

Sonuçlar: Rezeke edilemeyen pankreas başı kanserinde, özellikle gecikmiş gastrik boşalmanın yüksek riskinde olan kadın hastalarda her 2 palyatif operasyon tipi, uygun görülebilirse de, 1. grup hastalara uygulanan bypass prosedürleri daha iyi sonuçlarla birliktedir.

Anahtar Kelimeler: PANKREAS KANSERİ, PANKREAS BAŞI KANSERİ, PALYATİF OPERASYONLAR