EMİN YILDIRIM, ORHAN ÇELEN, TAHSİN DALGIÇ, HÜSEYİN ALTINYOLLAR, SERVET ÇAMLIBEL, UĞUR BERBEROĞLU

Ankara Onkoloji Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: Kliniğimizde irrezektabl primer ve metastatik karaciğer malignitesi nedeni ile hepatik arter kateterizasyonu uygulanan 51 olguda intra-arteriyel kemoterapi ile alınan sonuçları değerlendirmek.

Durum Değerlendirmesi: Primer ve metastatik karaciğer karsinomları sık görülen malign lezyonlardır ve bunların da oldukça az bir kısmı rezektabl bulunmaktadır. İrrezektabl karaciğer tümörlerinde alternatif tedavi yaklaşımları güncelliğini korumaktadır.

Yöntem: Hastaların kayıtları retrospektif olarak gözden geçirildi. Görüntüleme yöntemleri ile intra-arteriyel kemoterapiye yanıt değerlendirildi. Olguların sağkalım olasılıkları ve sağkalım eğrileri Kaplan-Meier yöntemi ile elde edildi.

Çıkarımlar: Ortalama izlem süresi 11.4 ay olan olguların 23'üne kolorektal, dördüne safra kesesi ve birine de pankreas adacık hücreli karsinomuna bağlı karaciğer metastazları; 23' üne ise hepatoselüler karsinom nedenleri ile hepatik arter kateterizasyonu uygulandığı saptandı. Olgulardan 24 (%50)'ü hepatik intra-arteriyel kemoterapiye objektif yanıt verdi. İki (%4.2) olguda tam yanıt, 11 (%22.9) olguda kısmi yanıt alınırken, 11 (%22.9) olgu stabil hastalık olarak değerlendirildi. Tüm olgular için medyan sağkalım 12 ay olup 1, 2 ve 3 yıl sağkalım olasılıkları sırası ile %47.1, %24.7 ve %12.3 olarak belirlendi.

Sonuç: Karaciğerin irrezektabl primer ve metastatik tümörlerinde hepatik arter kateterizasyonu yolu ile intra-arteriyel kemoterapi alternatif tedavi modalitesi olarak önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: İNTRA-ARTERİYEL KEMOTERAPİ, HEPATİK ARTER, KARACİĞER TÜMÖRLERİ