ADİL TANIK1, İLHAMİ TANER KALE1, MEHMET AYHAN KUZU1, BİROL BOSTANCI1, UĞUR YILMAZ2

1Ankara Numune Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği, ANKARA
2Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, ANKARA

Özet

Amaç: Duodenal fistüllerin konservatif tedavisinde yeni bir yaklaşım şekli olan "intraluminal devamlı aspirasyon" tekniğinin tanıtılmasıdır.

Durum Değerlendirmesi: Duodenal fistüller, kontrol edilemeyen sepsis, yüksek debi, malnütrisyon ve tekrarlanan ameliyatlara bağlı olarak yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Bu hastaların çoğu yapılacak ek bir ameliyat için uygun şartlara sahip olamamaktadır.

Yöntem: Bu teknikle beş hastamıza çift lümenli hale getirilmiş nazogastrik sonda fleksibl gastroskop yardımıyla duodenal fistülün oluştuğu seviyeye yerleştirilmiş, geniş olan lümenden devamlı intralüminal aspirasyon yapılarak duodeno-kutanöz fistül debisi azaltılmaya çalışılmıştır.

Çıkarımlar: Duodeno-kutanöz fistül debisi, intralüminal devamlı aspirasyon sayesinde ilk günden itibaren belirgin olarak azalmış (devamlı aspirasyon öncesi ortalama duodeno-kutanöz fistül debisi 2450 ml iken, 725 ml'ye düşmüştür, p<0.01) ve sonrasında da azalmaya devam etmiştir. Devamlı intraiüminal aspirasyon sonrası ortalama fistül kapanma süresi 13 (7-17) gün olmuştur.

Sonuçlar: "İntraluminal devamlı aspirasyon" tekniğinin, basit olmasına karşın duodenal fistüle bağlı oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde oldukça etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: DUODENAL FİSTÜL, KONSERVATİF TEDAVİ, İNTRALÜMİNAL ASPİRASYON