MEHMET ÇAĞLIKÜLEKÇİ1, SELİM AYAZ2, ELMİR BAYRAMOĞLU1, MUSA AKOĞLU1, ALİ DEMİRBAĞ1, SEZAİ YILMAZ1, VEDAT KIRIMLIOĞLU1

1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, ANKARA
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Hematoloji-İmmunoloji Laboratuarı, ANKARA

Özet

Amaç: Granülosit makrofaj koloni stimüle edici faktör uygulanmasının tıkanma sarılığı oluşturulan deneklerde immünolojik parametrelere etkisi.

Durum Değerlendirmesi: Tıkanma sarılığı önemli bir klinik problem olup böbrek yetmezliği, kardiyovasküler sekeller, koagülasyon bozuklukları, gastrointestinal kanama, gecikmiş yara iyileşmesi, sekonder biliyer siroz ve sepsis sarılığa bağlı gelişebilen komplikasyonlardır.

Yöntem: Deneysel çalışmamızda 28 denekten oluşan 4 grup oluşturduk. 1. grup Sham, 2. grup Sham+GM-CSF uygulanan deneklerden oluştu. 3. ve 4.grup sarılık oluşturulan deneklerden meydana geldi. 4.grupta sarılık oluşturulan deneklere 7 gün süre ile 5(gr/kg GM-CSF subkutan uygulandı. Tüm gruplarda nötrofil, lenfosit, lökosit IFN-a CD32, CD34, CD64 düzeylerine bakıldı.

Çıkarımlar: Sarılık grubunda nötrofil, lenfosit ve lökosit sayısı diğer gruplara göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). IFN-alfa ve CD düzeyleri sarılıklı grupta diğer gruplara göre düşük bulundu. Sarılık+GM-CSF uygulanan grupta nötrofil lenfosit, lökosit sayıları yükselmiş olarak bulundu, IFN alfa düzeyi bu grupta yüksek bulundu. CD34-CD64 düzeyleri anlamlı olmamakla beraber GM-CSF grubunda yükselmiş bulundu. CD32 düzeyleri GM-CSF uygulanan gruplarda anlamlı olarak artmış bulundu.

Sonuçlar: Tıkanma sarılığının ciddi ve mortalitesi yüksek septik komplikasyonlarının önlenmesinde ve bozulan makrofaj-nötrofil fonksiyonlarının düzeltilmesinde GM-CSF kullanılmasının klinik çalışmalar sonunda değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: TIKANMA SARILIĞI, GM-CSF, İMMÜNOLOJİK PARAMETRELER