SÜLEYMAN BOZKURT, FAİK ÇELİK, ÖZGÜR EKİNCİ

SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, 4.Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: Bu çalışmada sıçanlarda geliştirilen ekstrahepatik kolestaz modelinde, Granülosit koloni stimülan faktörün (G-CSF) bakteriyel translokasyon (BTR) üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık. Durum Değerlendirmesi: Tıkanma sarılığında(TS)kolanjit ve/veya BTR kaynaklı portal yol ile endotoksemi meydana gelmekte bu da sepsise, septik şoka ve çoğul organ yetmezliğine sebep olmaktadır.

Yöntem: Kırk adet Wistar-Albino cinsi dişi sıçan herbiri 10'ar denekten oluşan 4 gruba ayrıldı: Grup 1: Kontrol, Grup II: Ortak safra kanalı ligasyonu (OSKL), Grup III: OSKL ve G-CSF injeksiyonu (10microg/kgkg subkütan), Grup IV: Sham laparotomi. Postoperatif 7.günde tüm deneklere tekrar laparotomi uygulandı ve serum bilirubin,alkalen fosfataz, ALT, AST,(GT,LDH,glikoz,albumin, kan üre azotu (BUN), kreatinin (Cr) düzeyleri ölçüldü. Sıçanların ileoçekal bölge lenf düğümlerinden aseptik koşullarda, 3 ml Ringer solüsyonu içinde steril homojenatlar hazırlandı. Homojenatların 0.1 ml'si MacConkey ve kanlı agarlara ekildi, 48 saat sonra üreyen bakteri türleri ve homojenatın mililitresinde koloni oluşturulan ünite (CFU) sayıları belirlendi.

Çıkarımlar: Grup 1 ve IV biyokimyasal açıdan farklı bulunmadı. TS'nın temel biyokimyasal bulgularındaki artışlar Grup IIve III'te saptandı. Grup II ve III arasında ikter bulgularında fark olmaması beklenen bir sonuçtur. Grup II ve III arasındaki BUN ve Cr düzeylerindeki istatistiksel anlamlılık (p<0.001) ve Grup III'ün BUN ve Cr düzeylerinin Sham ve Kontrol gruplarındakinden farklı olmaması, G-CSF'ün endotoksemiyi azalttığını ve böylece böbrek işlevlerinde düzelme oluşturduğunu göstermektedir. Hazırlanan homojenatlarda üreyen mikroorganizmalar E.Coli, Klebsiella gibi gram-negatif aerobik bakterilerdir. Gram-pozitif aerobik ve anaerobik bakteriler daha az oranda görülmüştür. CFU ve BTR değerleri Grup III'te Grup II'ye göre istatistiksel anlamlı olarak daha az bulunmuştur (p<0.001 ve p<0.01).

Sonuçlar: G-CSF, TS'nda meydana gelen BTR'u azaltmaktadır, bunu hangi mekanizmayla yaptığı halen araştırma konusudur.

Anahtar Kelimeler: TIKANMA SARILIĞI, BAKTERİYEL TRANSLOKASYON, G-CSF