ALİ UZUNKÖY1, Ö FARUK AKINCI1, ALİ COŞKUN1, OKTAY ASLAN2, ABDURRAHİM KOÇYİĞİT3

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ABD, ŞANLIURFA
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, ŞANLIURFA

Özet

Amaç: Bu çalışma, karın içi yapışıklıkları önlemek için kullanılan maddelerin kolokolik anastomoz yapılan olgularda yara iyileşmesi üzerine etkilerini araştırmak amacı ile planlandı.

Durum Değerlendirmesi: Karın içi yapışıklıklar, peritonun iyileşme cevabı sonucu ortaya çıkan, önemli ve sık karşılaşılan bir problemdir. Bunları önlemek için kullanılan ve iyileşme cevabı üzerine etkili olan ajanlar, anastomoz yapılmış olgularda iyileşmede bozulma veya gecikmeye neden olabilirler. Bunun sonucu ortaya çıkan anastomoz kaçakları, önemli morbidite ve mortalite artışına neden olabilir.

Yöntem: Çalışmada, ratlara kolotomi ve tek kat kolokolik anastomoz yapıldı. Karın duvarı kapatılmadan önce karın içine serum fizyolojik (kontrol), karboksi metil selloz (CMC), dekstran 70, verapamil, aprotinin, tenoksikam ve siklosporin konuldu. Vitamin E, anesteziyi takiben IM olarak uygulandı. Ratlar 15 gün sonra sakrifiye edilerek anastomoz patlama basınçlarına bakıldı. Anastomoz hattından alınan dokularda hidroksiprolin tayini yapıldı.

Çıkarımlar: Anastomoz patlama basıncı, CMC, aprotinin ve siklosporin grublarında hidroksiprolin düzeyi, CMC ve siklosporin gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Sonuçlar: Karın içi yapışıklıkları önlemek için kullanılan CMC ve siklosporinin; dekstran 70, verapamil, tenoksikam, vitamin E ve aprotinine göre hem hidroksiprolin düzeyini hem de patlama basıncını olumsuz olarak etkilediği görüldü. Bu nedenle kolokolik anastomoz yapılmış olgularda yapışıklık oluşumunu önlemek amacı ile bu maddelerin tercih edilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: ANASTOMOZ İYİLEŞMESİ, PATLAMA BASINCI, HİDROKSİPROLİN, YAPIŞIKLIK ÖNLEYİCİ MADDELER