OSMAN NURİ DİLEK1, METİN AYDIN1, OSMAN GÜLER1, M KÜRŞAD TÜRKDOĞAN2, M RAMAZAN ŞEKEROĞLU3, MEHMET TARAKÇIOĞLU3, ERSİN ÖZGÖREN1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, VAN

Özet

Amaç: Operasyonun serum tümör marker düzeylerine etkisini değerlendirmek için, ameliyat edilen 19 hastada serumda ferritin, CEA, AFP, Ca-125 ve Ca-19.9 seviyelerine bakıldı.

Yöntem: Ameliyat edilen gastrointestinal sistem tümörlü hastaların 8'i mide, 5'i kolorektal, 6'sı özefagus orijinli olup, serumda tümör markerlarına preoperatif ve postoperatif 7. günlerde immunoradiometrik yöntemle bakıldı.

Çıkarımlar: Ferritin ve Ca-125 ameliyatı takiben daha fazla hastada cut-off seviyesi üzerinde bulunurken (%95 Confidence Interval-CI, preop; 9.2-51.2 ve 16.3-61.6 postop; 28.9-75.6 ve 66 9-99.7), CEA ve Ca-19.9 cut-off seviyesinin daha fazla hastada düştüğü (Cl preop;33.5-79.8 ve 12.6-56.6, postop; 1.3-33.1 ve 0-17.7). AFP seviyesinin değişmediği (Cl, preop ve postop 0-17.7) saptandı.

Sonuçlar: Postoperatif serum ferritin seviyesinin artmasının anastezik ajanlar ve kullanılan ilaçların karaciğerde oluşturabileceği hücre hasarına bağlı olabileceği, Ca-125 'in de aynı nedenlerle artabileceği düşünüldü. CEA seviyesindeki azalma tümörün rezeksiyonuna (debulking) bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: TÜMÖR MARKERİ, GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER, CEA, AFP, FERRİTİN, CA-125, CA19.9