NİHAT KAYMAKÇIOĞLU, MUTLU YAKUT, AKİF TAN, ABDURRAHMAN ŞİMŞEK, ALİ AKDENİZ

GATA Genel Cerrahi ABD, ANKARA

Özet

Amaç: Karaciğer kist hidatiği ameliyatı sonrası nüksü belirlemek.

Durum Değerlendirmesi: Nüks karaciğer kist hidatik cerrahisinde önemli bir problemdir. Radyolojik tetkiklerin, cerrahi teknik ve tedavilerin yetersizliği nüksü artıran önemli faktörlerdir.

Yöntem: 1992 ve 1996 tarihleri arasında karaciğer kist hidatiği nedeniyle 66 hasta ameliyat edildi. Hastalar ortalama 17 ay (6-24) takip edildi. Ameliyat sonrası dönemde 3,6,12 ve 24 ncü aylarda batın ultrasonografisi ve nüks düşünülen hastalara ilaveten indirekt hemaglutinasyon, total immunglobulin tetkikleri yapıldı. İstatistiki analiz için Fisher'in kesin ki kare testi ve student t testi kullanıldı.

Çıkarımlar: Gharbi sınıflamasına göre 79 adet kistin 17'si Tip I-II, 42'si Tip III-IV 20'si Tip IV-V olduğu tespit edildi. Ameliyat sonrası dönemde ultrasonografi ve serolojik tetkikler sonucunda 14 hastada C%21.2) nüks belirlendi. İndirekt hemaglutinasyon hastaların %64.2'de,total immunglobuli %71.4' ünde yüksek olarak tesbit edildi. Kist sayısı ve büyüklüğünün nüks ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Nüks düşünülen hastalara reoperasyon uygulandı 3,6, 12nci ay sonundaki takiplerinde nüks olmadığı tespit edildi.

Sonuçlar: Ameliyat edilme gereği duyulan kist hidatik olgularında, ameliyat esnasında uttrasonografi kullanılması omentoplasti veya uygun vakalarda rezeksiyon yöntemlerinin cerrahi nüksü azaltacak önemli etkenler olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER KİST HİDATİĞİ, CERRAHİ, NÜKS