EDİP AKPINAR, HENRI BISMUTH, RENE ADAM, MICHEAL REYNES, DENIS CASTAING

Hepato Biliyer Cerrahi Merkezi, Villejuif-FRANSA

Özet

Hepatik arteryel kemoembolizasyon (AKEM), hepatosellüler kanserin (HK) ister palyatif tedavisinde ana tedavi olarak, isterse cerrahi tedaviden önce adjuvan olarak kullanılmaktadır, Bu çalışma, kliniğimizde HK için önce AKEM sonra karaciğer nakli yapılan 65 sirozlu hastanın nüks faktörleri açısından analizini amaçlamaktadır. Ameliyat mortalitesi %1.5 idi. Nüks eden toplam hasta sayısı 21 (%33) idi. AKEM ile tam tümör nekrozu elde edilen 15 kişilik (%24) grupta ameliyat sonrası nüks oranı sıfır idi. Tümörün diffüz-infiltratif olması, kapsülünün tam olmayışı ile tümörün çevre dokulara sıçramış olması gibi üç özellik bu seri için nüks açısından en anlamlı prediktif risk faktörleri olarak bulundular, AKEM'le tam tümör nekrozu elde edilen hastalarda kısmi nekroz elde edilenlere göre karaciğer nakli sonrasında çok belirgin olarak daha iyi bir nükssüz yaşam süresi gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: HEPATOSELLÜLER KARSİNOM, ARTERİEL HEPATİK KEMOEMBOLİZASYON, KARACİĞER NAKLİ