NÜVİT DURAKER1, GÖNÜL AYKUTER2, ERCAN KÜLEKÇİ1, ÖZDEN ÖZ CALAY3

1SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Amaç: Mide kanserli hastalarda ameliyat öncesi serum karsinoembriyonik antijenin (CEA) klinik önemini araştırmak.

Durum Değerlendirmesi: Ameliyat öncesi serum CEA düzeyinin, mide kanserinin tanısında duyarlılığının düşük olduğu konusunda fikir birliği varken, prognostik değerinin olup olmadığı tartışmalıdır.

Yöntem: Prospektif çalışmaya alınan mide kanserli 86 hastada ameliyat öncesi serum CEA düzeyleri ölçüldü. 5 ng/ml üzerindeki değerler pozitif kabul edildi. Klinikopatolojik faktörlerle CEA düzeyi arasındaki ilişki incelendi. Yeterli izlemi yapılan 61 hastada sağkalımla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Çıkarımlar: CEA pozitifliği %37.2 idi. Seroza invazyonu ve karaciğer metastazı olan olgularda CEA pozitifliğine bir eğilim vardı (sırasıyla p=0.064, p=0.081). Diferansiye ve anrezektabl tümörlerde, lenf nodu metastazı olanlarda CEA pozitifliği anlamlı olarak yüksek idi (sırasıyla p=0.019, p=0.024, p=0.043). CEA pozitifliği Evre 1'de %14.3 iken Evre IV'de %54.1'e yükselmekte idi (p=0.004). CEA düzeyi ile sağkalım arasında bir ilişki yoktu.

Sonuçlar: Mide kanserinde serum CEA'in tanı değeri düşüktür. Hastalığın yaygınlığı ile birlikte CEA pozitifliği de arttığından tümörün evresi ve rezektabilitesl hakkında bilgi sağlayabilir; ancak prognozu kestirmede yararlı değildir.

Anahtar Kelimeler: MİDE KANSERİ, CEA, SAĞKALIM