NECMİ KURT, MEHMET YILDIRIM, ZEKİ MEMİŞ, CEMİLE KURT, NEJDET BİLDİK, MUSTAFA GÜLMEN

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

Özet

Amaç: Kunt batın travmalı (KBT) hastaların değerlendirilmesinde Batın Ultrasonografisi (BUSG ) ve peritoneal lavajın ( PL ) etkinliğini belirlemek.

Durum Değerlendirmesi: Kunt batın travmaları çok sık olarak karşılaştığımız acil bir sorundur ve klinik bulgulara göre değerlendirilmesi tartışmalıdır. Halen KBT'li hastaların değerlendirilmesinde ilk tanı yöntemi olarak PL kullanılmaktadır .Son yıllarda bu amaçla BUSG'si kullanılmaya başlanmıştır.

Yöntem: Mayıs 1994 -Kasım 1995 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil cerrahi bölümüne başvuran ve peritoneal lavaj yapılması düşünülen, hemodinamisi stabil olan 27 KBT'li hasta PL'den önce ultrasonografik olarak incelenmişlerdir. Prospektif olarak yapılan bu çalışmada BUSG ve PL sonuçları değerlendirilmiştir.

Çıkarımlar:18 erkek, 9 kadın, yaş ortalaması 27.6 olan KBT'li 27 hastadan BUSG ve PL sonuçlarına göre 22'si ameliyat edilmiş, 5'inde konservatif tedavi uygulanmıştır . İçi boş organ rüptürlü 3 olgudan hiçbirine BUSG ile tanı konamazken periton lavajı ile 2 olguda doğru tanı konmuştur. BUSG'de sensitivite, spesifite ve tanısal doğruluk oranları sırasıyla %81.8, %80 ve% 81.5 PL'de ise %90.1, %80, %88.9 bulunmuştur.

Sonuç: KBT'li olguların tanısında BUSG ve PL önemli ve birbirini tamamlayıcı olmalarına rağmen KBT'li hastaların değerlendirilmesinde özellikle non invaziv bir yöntem olan BUSG'nin hemodinamisi stabil olan hastalarda kullanılması gerektiği inancındayız. Hemodinamisi bozulmuş veya içi boş organ rüptürü düşünülen olgularda BUSG negatif olsa bile PL yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: KUNT BATIN TRAVMASI, ULTRASONOGRAFİ, PERİTONEAL LAVAJ