SERDAR YOL1, TAKAO SUZUKI2, TAKENORİ OCHIAI2, YOSHİO GUNJI2, KAİCHİ ISONO2

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2Chiba Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2. Cerrahi Kliniği, Chiba, JAPONYA

Özet

Amaç: Erken mide kanserlerinin klinik, endoskopik, histopatolojik özellikleri ile cerrahi tedavi sonrasında prognoz ve prognoza etki eden faktörleri incelemek.

Durum Değerlendirmesi: Erken mide kanserinin Japon Gastroenteroloji Derneği tarafından tanımlanmasından sonra bu konudaki klinik sonuçlar çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Japonya'daki erken mide kanserinin oranı batı ülkelerinden daha yüksektir. Deneyimlerimizi irdeleyerek bu geniş serinin sonuçlarını diğer serilerle karşılaştırdık.

Yöntem: Japonya'nın Chiba Üniversitesi II. Cerrahi Kliniği'nde 1984-1994 yılları arasında ameliyat edilen 274 erken mide kanserli vaka retrospektif olarak incelendi. Çalışmanın sonunda ölen hastalar ve takip edilemeyen 2 hasta dışındaki tüm hastalarla tekrar irtibat kurularak sağkalım analizleri yapıldı.

Çıkarımlar: Çalışıma süresince tedavi edilen erken mide kanserlerinin tüm mide kanserlerine oranı % 54 idi. Erkek/ kadın oranı 2.75, yaş ortalaması 61.3 idi. Hastaların % 50' sinde lezyon korpusto lokalize ve % 53' ünde Tip IIc şeklinde idi. Vakaların % 10.2' sinde lezyon multifokal idi. İkiyüz ondokuz hastaya (%80) distal subtotal gastrektomi, 47'sine <%17.1) total gastrektomi yapıldı. Tüm hastalara D2 lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Hastaların % 52.6'sında kanser sadece mukozayı tutmuştu ve kanserlerin %42' si iyi diferansiye adenokanser idi. Lenf nodu metastazı açısından mukozal kanserlerle submukozal kanserler arasında anlamlı bir fark mevcuttu (p-0.0001). Çalışma sonunda 47 hasta ölmüştü ancak bunların sadece 10' unda kansere bağlı ölüm gözlendi. Kümülatif 5 ve 10 yıllık sağkalım sırasıyla % 92.3 ve % 82.8 idi. Mukozal kanserlerde sağkalım submukozal kanserlere göre daha iyi idi (p=0.041). Ancak lenf nodu tutulumu, tümörün çapı ve histolojik diferansiasyon ile sağkalım arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuçlar: Erken mide kanserlerinde prognoz cerrahi sonrasında yüz güldürücüdür. Subtotal gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonu ile iyi sonuçlar alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ERKEN MİDE KANSERİ, D2 LENF NODU DİSEKSİYONU, PROGNOZ