CİHANGİR ÖZASLAN, NİYAZİ KARAMAN, SAİT ÇELEBİOĞLU, ALİ FİKRİ AYHAN, MEHMET ALTINOK

Ankara Onkoloji Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: Bu çalışmada modifiye radikal mastektomi yapılan 50 hastada m. pektoralis majorun sinirlerinin anatomisi araştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: Meme kanseri için standart cerrahi girişimlerden biri olan modifiye radikal mastektomiyi radikal mastektomiden ayıran, m.pektoralis majörün korunmasıdır. Fakat m. Pektoralis majörün medyal sinirinin anatomik varyasyonları özellikle aksiller diseksiyon sırasında m. Pektoralis majörün sinirlerinin yaralanmasına neden olabilir. Çeşitli çalışmalarda medyal pekroral sinirin değişik varyasyonları tanımlanmıştır.

Çıkarımlar: Lateral pektoral sinir tüm vakalarda m. pektoralis minor lateralinden giderken, medial pektoral sinir 12 (%24) olguda m.pektoralis minör lateralinden tek dal, 23 (%46) olguda m. Pektoralis minörü delerek tek dal, 8 (%16) olguda m.pektoralis minörü delerek ve lateralinden iki dal, 5 (%10) olguda m. pektoralis minör içinden 2 ve daha fazla dal, 2 (%4) olguda m. pektoralis minör medialinden tek dal olarak m. pektoralis majora ulaşmaktadır.

Sonuç: M. pektoralis majorun sinirlerinin değişik lokalizasyon ve sayıda olması aksiller diseksiyon sırasında m. pektoralis minör çevresindeki diseksiyonun çok dikkatli yapılmasını gerektirmektedir. M. pektoralis minörün korunmadığı modifiye radikal mastektomilerde m. pektoralis majorun atrofiye uğrayacaktır.

Anahtar Kelimeler: MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ, MEDİAL PEKTORAL SİNİR, LATERAL PEKTORAL SİNİR, AKSİLER DİSEKSİYON, POSTMASTEKTOMİ KOMPLİKASYONLARI