NURU BAYRAMOV1, HALDUN GÜNDOĞDU2, SALİM DEMİRCİ3, MUSA AKOĞLU2, MUAMMER KARAAYVAZ3, ELMİR BAYRAMOĞLU2

1100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, VAN
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, ANKARA
3İbn-i Sina Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, ANKARA

Özet

Amaç: Karaciğer rezeksiyonlarında parankim diseksiyonu için kullanılan ultrasonik disektörün normal ve sirotik karaciğerde ameliyata etkisinin araştırılması.

Durum Değerlendirilmesi: Ultrasonik disektörün diğer yöntemlerle karşılaştırmasını yapan yayınlar gün geçtikçe artmaktadır. Genellikle operatif kanama miktarını düşürdüğü fikrinde birleşilmekle birlikte, ameliyat süresine ve doku hasarına etkisi konusunda tartışmalar devam etmektedir. Ancak, literatürde karaciğer parankim değişiklikleri ile ultrasonik disektör kullanımı arasındaki ilgiyi inceleyen pek fazla yayın yoktur.

Yöntem: Parankimin diseksiyonu için klemple ezme tekniği uygulanan 43 ve ultrasonik disektör kullanılan 46 hasta rezeksiyon hacmi ve karaciğerin parankimal durumu da gözönüne alınarak karşılaştırıldı. Parametre olarak intraoperatif kanama miktarı, ameliyat süresi, karaciğer fonksiyon testleri, albumin ve bilirubin düzeyleri ile postoperatif morbidite ve mortalite oranları kullanıldı.

Çıkarımlar: Karaciğeri normal hastalarda yapılan rezeksiyonlarda CUSA, hem hepatektomi hem de segmentektomilerde ameliyat süresini kısalttı ve kan kaybını azalttı. Sirozlu hastalarda kanama miktarını düşürmesine rağmen ameliyat süresini değiştirmedi. KET grubunda morbidite %18.6, mortalite %9.3, CUSA grubunda ise %10.8 ve %4.5 oranında görüldü.

Sonuç: Ultrasonik disektör hem normal hem de sirotik karaciğerlerde kanama miktarını, komplikasyonları ve mortaliteyi düşürürken parankimde fazladan doku hasarına ve karaciğerin fonksiyonel durumunda önemli değişikliklere yol açmaz.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER REZEKSİYONU, SİROZ, ULTRASONİK DİSEKTÖR, KLEMPLE EZME TEKNİĞİ