HALİL ARSLAN1, MEHMET BOZKURT1, M EMİN SAKARYA1, NECDET POYRAZ1, OSMAN NURİ DİLEK2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, VAN

Özet

Amaç: Bu çalışmamızda inguinal hernilerin ve izah edilemeyen kasık ağrılarının değerlendirilmesinde herniografinin önemini araştırdık.

Yöntem: İnguinal herni ön tanısı alan veya izah edilemeyen kasık ağrısı olan 20 olgu floroskopi altında herniografi ile incelendi. Posteroanterior, oblik ve lateral grafiler alınarak herniler gösterilmeye çalışıldı.

Çıkarımlar: 25 olgunun 3'ü normal bulundu. 22 olguda 28 herni saptandı. 6 olguda bilateral herni izlendi. Bunların 2'sinde diğer taraftaki herni fizik muayene ile tesbit edilememişti. Fizik muayene bulguları negatif olan kasık ağrılı 2 olguda erken dönem inguinal herni izlendi. İncelemeden sonra opere edilen 20 olgunun hiçbirinde yanlış negatif ya da yanlış pozitif herniografik bulgu yoktu. Hiç bir hastamızda ciddi komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Herniografi, inguinal hernilerin ve izah edilemeyen kasık ağrılarının değerlendirilmesinde basit, güvenli ve etkin bir inceleme metodudur. Tanıya ek olarak hernilerin boyutunu, lokalizasyonunu, inguinal bölgenin anatomisini de göstererek operasyonun başarısının artmasına katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: HERNİOGRAFİ, İNGUİNAL FITIK, FLOROSKOPİ