Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ADİL KARTAL1, ALAATİN DİLSİZ2, AYTEKİN KAYMAKÇI2, SERDAR YOL1, SELÇUK DUMAN3, MURAT AKTAN2

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ABD, KONYA
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ABD, KONYA

Özet

Amaç: Ratlarda defonksiyone ince barsak segmenti üzerinde bir hormon ve iki nutrientin etkisini araştırmaktır.

Durum değerlendirmesi:Daha önceki çalışmalarda bu maddelerin barsak üzerindeki etkisi fonksiyone insan ve hayvan barsakları üzerinde çalışarak gösterilmiştir. Defonksiyone ince barsak segmentinde çalışılmamıştır.

Yöntem: Defonksiyone ince barsak segmentini oluşturmak için, damarlanması korunmuş 15 cm uzunluğunda bir jejunum segmenti karın ön duvarına ikili mukus fistülü şeklinde ağızlaştırıldıktan sonra intestinal süreklilik jejunojejunostomi ile sağlandı. Ratlar 10 ar deneklik olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Tüm gruplar oral olarak standart total parenteral nutrisyon (TPN) solüsyonu ile beslendi, 1, gruba (kontrol) yalnız oral TPN solüsyonu verildi, diğer gruplara oral TPN solüsyonuna ek olarak sırası ile 2.gruba rekombinant human growth hormon (0.4 mg/kg/gün); 3. gruba çinko sülfat (1.0 mg/kg/gün); 4.gruba L- glutamin (0.2 g/kg/gün); 5.gruba (kombinasyon) hormon ve iki nutrient aynı dozlarda birlikte verildi. Üçüncü haftanın sonunda tüm ratlara laparatomi yapıldı. Defonksiyone ve fonksiyone segmentleri villus boyları ve musin (Goblet hücre sayıları) yönünden ışık mikroskopik düzeyde değerlendirildi.

Çıkarımlar: Villus boyları ve Goblet hücre sayıları yönünden bu iki parametrede tüm gruplarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlendi.

Sonuç: Ratlarda defonksiyone ince barsak segmenti üzerinde adı geçen hormon ve nutrientin olumlu etkilerinin olduğu ve atrofiyi engelledikleri görüldü. En iyi sonuçlar kombinasyon grubunda izlendi.

Anahtar Kelimeler: DEFONKSİYONE İNCE BARSAK, RHGH, ÇİNKO SÜLFAT, L- GLUTAMİN, GOBLET HÜCRESİ, VİLLUS