Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ATİLA KORKMAZ, E OKAN HAMAMCI, HASAN BESİM, YAŞAR ÖĞÜNÇ, MUHİTTİN SONIŞIK, HALUK GÜMÜŞ

Ankara Numune Hastanesi, 6.Cerrahi Anestezioloji Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, preoperatif devrede yüksek riskli hastalarda, pulmoner arter kateteri ile yapılan hemodinamik monitorizasyonun peroperatif etkinliğinin araştırılmasıdır.

Durum Değerlendirmesi: Nonkardiak cerrahi planlanan yüksek riskli hastalarda, peroperatif dönemde konvansiyonel parametrelerin takibi mevcut sirkülatuar sistemi göstermede yeterli değildir.

Yöntem: Daha önceden belirlenen protokole göre yüksek riskli kabul edilen 26 olguya preoperatif devrede Swan-Ganz kateteri konuldu. Tüm olgular, preoperatif ve peroperatif monitorizasyon sonucu, peroperatif tanılarına göre 5 gruba ayrılarak peroperatif monitorizasyonun operasyon güvenilirliği, morbidite ve mortalite üzerindeki etkisi araştırıldı. Ayrıca intraabdominal basıncın hemodinamik ve O2 transport parametrelere etkisi 6 olguda değerlendirildi.

Çıkarımlar: Olguların değerlendirilmeleri sonucunda 13 olguda (%50) preoperatif tanı ile peroperatif tanıda paralellik saptanmış, buna karşılık 13 olguda (%50) ise peroperatif tanı, preoperatif tanıdan farklılık göstermiş ve tedavi değişikliğine neden olmuştur. Ayrıca peroperatif devrede insizyonu takiben intraabdominal basıncın düşmesi ve bunun hemodinamik parametrelere etkisi önemli tedavi değişiklikleri gerektirmiştir.

Sonuçlar: Pulmoner arter kateterizasyonu hastanın gerçek kardiopulmoner fonksiyonlarının belirlenmesini sağlar, Bu çalışma grubunda yer alan 26 olguda, gerek peroperatif gerekse erken postoperatif devrede mortalite meydana gelmemesi, invaziv monitorizasyonun ve bunun sonucundaki gerçekçi değerlendirmelerin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: HEMODİNAMİ, KRİTİK HASTA, HEMODİNAMİK MONİTORİZASYON, SWAN-GANZ KATETERİZASYON, İNTRAABDOMİNAL BASINÇ