Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

İBRAHİM H TAÇYILDIZ1, MUSTAFA ÖZATEŞ2, GÜLŞEN YILMAZ1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Özet

Amaç:Karaciğer abselerinin tedavisinde, son yıllarda yaygın olarak kullanılan perkutan drenaj yöntemini uygulanabilirliği, etkinliği, komplikasyonlan ve sonuçları açısından değerlendirmek.

Durum Değerlendirmesi: Modern görüntüleme ve radyolojik yöntemler karaciğer abselerinin tanı ve tedavilerinde de gelişmelere yol açmıştır. Bunun sonucu olarak ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan perkutan abse drenajı, seçilmiş olgularda operatif drenaja alternatif bir yöntem haline gelmiştir.

Yöntem: Ocak-1992'de başlatılan prospektif bir çalışma ile Mart-1996 tarihine kadar karaciğer absesi tanısı alan 106 olgudan, seçilen 27 (%25.6) olguya perkutan drenaj (PD) yöntemi uygulandı. Olguların hepsinde tanı ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile konuldu. Multipl abse kavitesi saptanan, absenin perfore olduğu düşünülen veya laparotomi gerektiren ek patoloji saptanan olgular çalışmaya alınmadı. PD için 8F çapında nefrostomi kiti (Bart) kullanıldı. PD sonrasında, septik bulguların devam etmesi ve yetersiz drenaj durumunda, laparotomi ile cerrahi drenaj yapıldı.

Çıkarımlar: Olgularda abse çapları 5 cm ile 15 cm arasında olup ortalama 7.8 cm idi, 24 olguda abse karaciğer sağ, 3 olguda sol lobda lokalizeydi. PD girişim süresi 17 dakika ile 55 dakika arasında olup, ortalama 25.7 dakika idi. Karaciğer kubbesinde yer alan, visseral yüzde lümenli organlarla yakın komşulukta bulunan abselerin perkutan drenaj için en zor lokalizasyonlar olduğu, sağ lobda periferik yerleşimli abselerin ise kolaylıkla drene edilebildiği belirlendi. PD sırasında hiç bir olguda girişime ait komplikasyon olmadı. 27 olgunun 24 (%88.9)'ünde girişim sonrasındaki dönem problemsiz oldu. Hastanede kalış süresi 12 ile 33 gün arasında olup ortalama 14.7 idi. 3 olguda cerrahi drenaj gerekti ve bu olgular da dahil toplam 5 (%18.5) olguda komplikasyon gelişti. Çalışmamızda mortalite görülmedi.

Sonuçlar: Çalışmamız, piyojenik karaciğer abselerinin tedavisinde, seçilmiş olgularda PD yönteminin kolay, komplikasyon oranı düşük ve mortalitesiz uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER ABSESİ, PERKUTAN DRENAJ