Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

HAYRETTİN CEBECİ, AHMET ÖZBAL, FERİDUN ŞİRİN, İSMAİL AYDEMİR, TAYFUN KARAHASANOĞLU, MELİH PAKSOY

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Amaç: Laparoskopik kolesistektomi ve minilaparotomi kolesistektomi yöntemleri arasındaki farklılıkları incelemek.

Durum Değerlendirmesi: Laparoskopik kolesistektomi konvansiyonel cerrahinin yerini almıştır. Çeşitli özellikleri nedeni ile minilaparotomi kolesistektomi buna alternatif bir yöntem olarak önerilmektedir. 1992-1996 yılları arasında semptomatik safra kesesi taşı hastalığı nedeni ile laparoskopik ve minilaparotomi kolesistektomi yöntemleri uygulanan 250 hasta incelendi.

Yöntem: Retrospektif ve dosya kayıtlarından. Çalışmada kullanılan çeşitli faktörler arasındaki farklılıklar student-t, Fischer kesin olasılık ve ki kare testleri ile değerlendirildi. P değerinin 0.05' ten düşük olduğu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Çıkarımlar: 183 hastaya laparoskopik kolesistektomi (LK), 67 hastaya mini kolesitektomi (MK) uygulandı. Ameliyat süresi MK grubunda daha kısa bulunurken (70'e 55 dakika) (p<0.001); konvansiyonel cerrahiye geçiş oranı (%3.8'e %4.4), komplikasyon oranları (%10.7'ye %10.4), oral beslenmeye başlama (her iki grupta da 1, gün), postoperatif analjezik gereksinimi ve hastanede yatış süresi (1.8 güne karşı 2.2 gün) açısından LK ve MK grupları arasında farklılık saptanmadı (p>0.05).

Sonuçlar: Laparoskopik kolesistektomi ve mini-laparotomi kolesistektomi işlemlerinin kısa süreli hastanede yatış ve daha az ağrı gibi üstünlüklerinin yanı sıra sahip oldukları düşük morbidite ve mortalite nedeniyle safra kesesi taşı hastalığının tedavisinde cerrahın kişisel tercihine göre uygulanabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ, MİNİ KOLESİSTEKTOMİ, RETROSPEKTİF ÇALIŞMA