Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ERGÜN ERDEM, BİROL BOSTANCI, AKIN ÖZDEN, UĞUR SUNGURTEKİN, MEHMET NEŞŞAR

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, DENİZLİ

Özet

Amaç: Levotiroksinle supresyon tedavisinin ötiroid multinodüler guatrlı hastalarda nodul çapları değişimi üzerindeki etkinliğini ortaya koymak.

Durum Değerlendirmesi: Ötiroid multinodüler guatrın takip ve tedavisinde değişik öneriler mevcuttur. Bir kısım otörler bu tür nodüllere levotiroksinle supresyon önerirken, bir kısım otörler ise supresyon yapmaksızın yıllık muayene ve TSH ölçümü ile takip önermektedir.

Yöntem: Prospektif olarak yapılan bu çalışmaya alınan 110 hasta sırasıyla iki gruba ayrıldı, 1. gruptaki hastalara herhangi bir tedavi verilmezken II. gruptaki hastalara levotiroksinle supresyon tedavisi uygulandı. Hastaların nodul çapları ultrasonografik olarak başlangıçta ve bir yıl sonunda ölçüldü. Nodul çaplarının değişim oranları ki-kare testi ile karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: 1. grupta (n=53) 10 hastada nodul çapında büyüme saptandı. II. grupta (n=42) 8 hastada nodul çapında büyüme, 6 hastada küçülme saptandı. Nodul çapında küçülme açısından fark anlamlı bulunurken (p<0.01), büyüme ve genel olarak çap değişim oranları açısından nodüller arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Multinodüler guatrlı hastalarda, uzun süre ilaç kullanma zorunluluğu, özellikle yaşlı ve postmenapozal hastalarda ilaca bağlı subklinik hipertiroidi ortaya çıkması ve genel olarak nodul çapları arasındaki farklılığın anlamsız olması nedeniyle supresyon yapılmaksızın takibin uygun olduğu kanaatine vardık.

Anahtar Kelimeler: MULTİNODÜLER GUATR, LEVOTİROKSİN, SUPRESYON