METE DÜREN1, METİN ERTEM1, Yusuf BÜKEY1, M ATEŞ ÖZYEĞİN1, FERİHA ÖZ2, EROL DÜREN3

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Alman Hastanesi, İSTANBUL

Özet

Bu çalışmada yazarlardan E.D. tarafından 1978-1993 yılları arasında tedavi ve takip edilen 17.169 kişisel tiroid hastasının medikal kayıtları retrospektif olarak incelenmiş, tüm hastalar içinde saptanan ve cerrahi tedavisi yapılan 182 tiroid karsinomu (TK) (%1) morbidite, nüks ve mortalite açısından değerlendirilmiştir. Multinodüler guatr hastaları içinde karsinom oranı %6'dır. Hastaların 158'i kadın, 24'ü erkek olup ortalama yaş 38.3'dür. TK tanısı hastaların %33'ünde salt ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB) ile, %49'unda İİAB+frozen section yöntemi ile konmuştur. Patolojik inceleme sonucu papiller karsinoma (PK) %71, foliküler karsinoma %21, medüller karsinoma %4, anaplastik karsinoma %4 oranda rastlanmıştır. 45 hastaya postoperatif I 131 tedavisi uygulandı. Kalıcı hipoparatiroidi hastaların %2.2'sinde, kalıcı superior laringeal sinir zedelenmesi %1.6'sında görülmüştür. Kalıcı inferior laringeal sinir yaralanması olmamıştır. Ortanca takip süresi 62 ay (2-178 ay) olup nüks oranı %9, mortalite oranı %6'dır.

Sonuç olarak, güvenli yapıldığı takdirde preoperatif tanısı konan tiroid karsinomlarında seçkin tedavi yöntemi olarak total veya totale yakın tiroidektomiyi önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: TİROİD, KARSİNOM, TİROİDEKTOMİ