SÜHEYLA CUMURCU, HÜRRİYET TURGUT, RAFET BEYHAN, ÜMİT BAYOL, FATMA NUR AKTAŞ

SSK Tepecik Hastanesi Patoloji Bölümü, İZMİR

Özet

Laboratuarımızda 12 yıllık sürede (1983-1994) meme karsinomu tanısı almış olan toplam 880 olgunun 10'unu (%1-2) erkek hastalar oluşturmaktaydı. Olguların yaş ortalaması 62 olup, 6'sı sağ, 4'ü sol memede lokalize ve lokalizasyonu bilinen 8 olgunun 4'ü santral, 3'ü üst dış kadran (ÜDK), 17 üst iç kadran (ÜİK) yerleşimlidir. Olguların ikisinde total tümör eksizyonu, 8'inde ise MRM uygulanmış olup ortalama tümör çapı 3 cm'dir. 3 olguda aksiller lenf nodu tutulumu, iki olguda ise lokal nüks saptandı. 7 olgu infiltratif duktal karsinom, 1 olgu papiller karsinom, 1 olgu malign deri eki tümörü, 1 olgu prostat karsinom metastazı niteliğindedir. Prostat karsinom metastazlı ve malign deri eki tümörlü olgu ilk tanıda primer meme karsinomu olarak yorumlandığından modifiye radikal mastektomi (MRM) geçirmişlerdir.

Erkeklerde ender görülen meme karsinomlarının ayırıcı tanısında metastatik tümörler büyük önem taşımaktadır. Rutin konvansiyonel histokimyasal yöntemler sıklıkla ayırıcı tanıda yetersiz kalmakta ve immünohistokimyasal yöntemlere gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ERKEK MEME KARSİNOMLARI, PAPİLLER MEME KARSİNOMLARI, EKRİN KARSİNOMA, MEMEDE PROSTAT KARSİNOMU