Ali Güner, Mehmet Altan Kaya, Akif Aydın, Süleyman Bozkurt, Yusuf Erkan Kılıç, Kadri Güler, Faik Çelik

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği AD, İSTANBUL

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı multinodüler guatrlı hastalarda görülen insidental karsinom sıklığını belirlemek ve multinodüler guatrda tercih edilen ameliyat yöntemlerini irdelemektir.

Durum Değerlendirmesi: Tiroid nodülleri toplumun % 4-7'sinde görülmesine rağmen tiroidin malign tümörlerine daha az rastlanır. Tüm kanserlerin sadece %2'sini oluştururlar. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda tiroidin malign hastalıklarının bilindiğinden çok daha fazla olduğu belirlenmiş ve genellikle iyi seyirli olmaları nedeni ile çoğunlukla teşhis edilemedikleri kanaatine varılmıştır. Multinodüler guatrlarda uygulanan cerrahi tedavi sonrası saptanan insidental karsinom sıklığının seçilen hasta popülasyonuna göre farklı çalışmalarda %3-16 arasında olduğu bildirilmektedir.

Yöntem: Çalışmamızda multinodüler guatr tanısıyla opere edilmiş 267 hastanın retrospektif incelenmesi ile hastalarımızdaki insidental tiroid karsinomu oranını saptadık ve bu hastaların tedavi protokollerini değerlendirdik.

Sonuç: MNG için uygulanan cerrahi tedavi sonrası insidental karsinom sıklığı seçilen hasta popülasyonuna göre farklı çalışmalarda %3-16 arasında değişmektedir. Bizim insidental karsinom oranımızda % 3.9 olarak saptandı. Multinodüler guatrlarda reoperasyon risklerinden veya tamamlayıcı tiroidektominin komplikasyonlarından kaçınmak için ilk ameliyatta totale yakın veya total tiroidektomi gibi bir ameliyatın tercih edilmesi gerektiği kanatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Multinodüler guatr, insidental karsinom, tiroid cerrahisi