AYDIN ZİLAN, VAHİT ÖZMEN, ABDULLAH İĞCİ, KAYA ÇİLİNGİROĞLU, UĞUR ÇEVİKBAŞ, İZZET ROZANES

1İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Patolojik Anotomi Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Karaciğer hidatik kistinin cerrahisinden sonra sklerozan kolanjit geliştiği bildirilmektedir. Bu hastalarda, hipertonik serum ve %2 formaldehit solüsyonları kist içerisine verilmiştir. Ülkemizde %3 H2O2 sıklıkla skolisidal ajan olarak kullanılmakta, ancak buna bağlı sklerozan kolanjit bildirilmemiştir. Bu deneysel çalışmada, %20 NaCl, %2 formaldehid, %3 ve % 10 hidrojen peroksid solüsyonları sıçanlarda koledok içerisine verilmiş ve bunların safra yolları epitelinde lezyonlar oluşturulduğu saptanmıştır. %20 NaCl ile karşılaştırıldığında %2 formaldehid ve %3 H2O2'nın daha ciddi epitel hasarına, periduktal fibrozis ve psödosiroza neden olduğu görülmüştür. Bu çalışma, sıçanlarda doğrudan koledok içerisine verilen skolisidal ajanların safra yollarına ve karaciğere olumsuz etkilerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER HİDATİK KİSTİ, SKOLİSİDAL SOLÜSYONLAR, SAFRA YOLLARI