AHMET ÇÖKER1, IŞIL ÇÖKER2, MURAT KAPKAÇ1, MUSTAFA KORKUT1, ADEM GÜLER1, ÖZDEMİR YARARBAŞ1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
2SSK Tepecik Hastanesi Biyokimya Laboratuarı, İZMİR

Özet

Bu çalışmada; normal sağlıklı tavşan grubu, deneysel sepsis oluşturulmuş tavşan grubu, sepsis oluşturarak omeprazol verilen tavşan grubu olmak üzere 3 grup tavşanda, lökositlerin adezyon ve kemotaksis fonksiyonları araştırılmıştır.

Lökositlerin adezyon ve kemotaksis fonksiyonlarının ölçümü in vitro metodlarla yapılmıştır. Sepsis oluşturularak intravenöz omeprazol verilen grupta diğer iki gruba göre lökosit kemotaksisinin anlamlı derecede inhibe olduğu saptanmıştır. Lökositlerin adezyon fonksiyonunda ise inhibisyon ortaya çıkmamıştır. Çalışmanın sonucunda H+/K+ATPaz enziminin fonksiyonunun mide pariyetal hücreleri ile sınırlı olmayıp lökosit membranlarında da bulunabileceği ve bu sistemi baskılayan ajanların lökosit fonksiyonlarına olumsuz etki yapabileceği sonucuna varılmıştır. Klinik uygulama için parenteral omeprazol tedavisinde, enfeksiyona eğilimin artıp artmadığının randomize çift kör klinik çalışmalarla araştırılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: OMEPRAZOL, ÜLSER, PEPTİK ÜLSER, KEMOTAKTİK F AKTÖRLER, LENFOSİT