M NURAN AKÇAY, M İLHAN YILDIRGAN, M YAVUZ ÇAPAN, FEHMİ ÇELEBİ, CAFER POLAT, DURKAYA ÖREN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ERZURUM

Özet

1985-1995 yılları arasındaki 10 yıllık sürede kliniğimizde tedavi edilen 176 meme kanserli hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların hepsi kadın olup yaş ortalaması 44.12 yıl idi. En sık başvuru şikayeti ağrılı kitle (%62.5) olup, bunu ağrısız kitle (%31.8), meme başı akıntısı (%19.3), meme başında çekilme (%9.0), kızarıklık (%5.1) ve ülserasyon (%3,4) izlemekteydi. Tümöral kitleler sol memede %54.0, sağ memede %46.0 oranında ve en sıklıkla (%38.6) üst-dış kadranda yerleşim göstermekteydi. Yüzaltmışaltı (%94.3) hasta memesindeki kitleyi kendisi palpe etmesi sonucu doktora başvurmuştu. Dört (%2.3) olguda doktor kitleyi palpe etmiş, 4 (%2.3) olguda mammografi, 2 (%1.1) olguda ise meme ultrasonografisi'ile memedeki kitle tesbit edilmişti. Kesin tanıya 132 (%75.0) olguda insizyonel, 44 (%25.0) olguda ise eksizyonel biopsi sonuçlarına göre varıldı. Oral kontraseptif kullanımı (%28.5), doğurmama (%14.2), emzirmeme (% 14.2) ve ailede meme kanseri olması (%7.1) en sık predispozan faktörlerdi. TNM'ye göre hastaların %50'sinin Evre 2'de %34'ü-nün Evre 3'de, %10.3'ünün Evre 4'de ve ancak %5.7'sinin Evre 1'de teşhis edildiği görüldü. Cerrahi müdahale olarak en sıklıkla uygulanan ameliyat (%86.88) modifiye radikal mastektomiydi. Oniki (%6.8) hasta inoperabl olarak kabul edildi ve bunlara kemoterapi ve radyoterapi kombine halde veya tek başlarına uygulandı. Evre 3'e dahil olan 15 (%8.5) hastaya ameliyat öncesi dönemde kitleyi küçültme amacıyla kemoterapi yapıldıktan sonra cerrahi tedavi uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucunda en sıklıkla (%90.9) tesbit edilen duktal karsinoma idi. Postoperatif komplikasyon oranı %11.9 olup, en sık (%6.8) görülen yara yeri enfeksiyonuydu. Olgularımızda postoperatif erken evrede mortaliteye rastlamadık.

Anahtar Kelimeler: MEME KANSERİ, RETROSPEKTİF ANALİZ