AKIN ÖZDEN1, AŞKIN KARACA2, AYŞE BİLGİHAN3, ZUHAL YUMBUL4, NURTEN TÜRKÖZKAN3

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, DENİZLİ
2Fırat Üniv. Tıp Fak. Gen. Cer. ABD, ELAZIĞ
3Gazi Üniv. Tıp Fak. Biyokimya ABD, ANKARA
4Fırat Üniv. Tıp Fak. Patoloji ABD, ELAZIĞ

Özet

Ratlarda 60 dakikalık sıcak karaciğer iskemi reperfüzyon (İ/R) hasarında pentoksifilin ve nitrik oksit'in (NO) fizyolojik prekürsörü L-arginin'in koruyucu etkisini araştırdık. Hepatikarter, venaporta ve koledok hilus seviyesinde atravmatik mikrovasküler klemp ile 60 dakika süreyle klempe edildi. İskemi sonrası 2 saatlik reperfüzyon peryodunun sonunda, histopatolojik inceleme ve doku malondialdehid (MDA) ve redükte glutatyon (GSH) düzeylerinin saptanması amacıyla karaciğer doku örnekleri alındı. Ratlar onarlık 4 gruba (n:10) ayrıldı. Grup 1: (Sham: İskemi oluşturulmadı). Grup 2: (Kontrol: İzotonik NaCI). Grup 3: (Pentoksifilin) ve Grup 4: (L-arginin). Kontrol grubunda; histopatolojik hasar ve doku MDA seviyeleri diğer gruplardan anlamlı olarak fazla bulundu (p<0.05). Doku GSH düzeyleri ise diğer gruplara göre anlamlı olarak az idi.

Bu sonuçlar, pentoksifilin ve L-arginin'in karaciğer İR hasarında koruyucu etkisinin olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER İSKEMİSİ, İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI, PENTOKSİTİLİN, NİTRİK OKSİT, L-ARGİNİN