S SELÇUK ATAMANALP1, AHMET A BALIK1, M İLHAN YILDIRGAN1, MAHMUT BAŞOĞLU1, AHMET KIZILTUNÇ2, ZEKAT ERMAN3

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ERZURUM
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ERZURUM

Özet

Bu çalışmada serum D(-)-laktat düzeylerinin akut mezenterik iskeminin bir göstergesi olup olamayacağını deneysel bir modelde araştırdık. Kırk tavşan, herbiri 8 denekten oluşan 5 gruba ayrıldı. Bu 5 grup, yalnız laparotomi grubu (kontrol) ile superior mezenterik arter (SMA) ligasyon gruplarını (sıra ile 30, 60, 120 ve 180 dakika) kapsamaktaydı. SMA ligasyon gruplarında, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek serum D(-) -laktat konsantrasyonları bulduk. Ek olarak bu yükselmeler uzamış iskemi süreleri ile doğru orantı içindeydi. Sonuç olarak serum D(-)-laktat düzeyinin mezenterik iskemi tanısında bir parametre olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İNTESTİNAL İSKEMİ, D(-)-LAKTAT