GÜRKAN YETKİN1, BURÇAK KABAOĞLU1, MEHMET MİHMANLI1, ADNAN İŞGÖR1, GÜLEN DOĞUSOY2

1Şişli Etfal Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Bu çalışmada, 14 adet Wistar-Albino sıçan kullanılarak, superior mezenterik arterde (SMA) oluşturulan trombozda, intraarteryel mini doz streptokinazın etkileri araştırıldı.

SMA 'da tromboz oluşturulup, intraarteryel serum fizyolojik verildikten 24 saat sonra ince barsak rezeksiyonu yapılan kontrol grubundaki deneklerin tamamında (%100) barsak duvarında nekroz saptandı. Nekroz; iki denekte hafif, bir denekte orta, diğer dört denekte ise ağır derecede idi.

SMA'da tromboz oluşturulduktan sonra, intraarteryel mini doz streptokinaz uygulanan ve 24 saat sonra ince barsak rezeksiyonu yapılan, çalışma grubundaki deneklerde ise 4'ünde (%57.1) nekroz, 3'ünde (%42.9) barsak duvarında hiperemi saptandı. Nekroz iki denekte hafif, iki denekte ise ağır derecede idi.

Sonuç olarak, intraarteryel mini doz streptokinaz kullanımının, sıçanda SMA trombozu üzerine etkili olduğu, nekrozun oluşmasını ve gelişmesini azalttığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: STREPTOKİNAZ, İSKEMİ, NEKROZ