NESİMİ BARUK1, CİHAN YILDIRIR1, M ŞEHSUVAR GÖKGÖZ1, BAHATTİN DALKILIÇ1, TURGUT CERAN1, REYHAN EĞİLMEZ2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SİVAS

Özet

Bu çalışmada duodenal ülser nedeniyle BTV+Piloroplasti (BTV+P) ameliyatı yapılan hastaların, ameliyat sonrası dispeptik yakınmalarında Helikobakter Pilorinin (HP) rolü araştırılmıştır. BTV+P ameliyatı sonrası dispeptik yakınmayla endoskopi ünitemize başvuran 22 hasta (çalışma grubu) ile yakınması olmayan ve mektupla davet edilen 25 hasta (kontrol grubu), toplam 47 hasta çalışmaya alındı. Hastalardan gastroduodenoskopi sırasında biopsi alındı ve HP araştırıldı.

Hastaların yaş ortalaması çalışma grubunda 55, kontrol grubunda 51, kadın/erkek oranı sırasıyla 3/19 ve 4/21 idi. Kontrol grubunda HP'ye rastlanmazken (%0) çalışma grubunda %36.3 HP saptandı (p<0.001). HP saptanan hastalara Bishmut+Amoksisillin+Ornidazol ile üçlü tedavi uygulandı ve % 100 eradikasyon sağlandı. Eradikasyondan sonra HP (+) hastaların %62'sinde klinik iyileşme görüldü. Histopatolojik değişim olmadı. Bu çalışma HP'nin BTV+P sonrası dispeptik yakınmalarda önemli bir faktör olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: VAGOTOMİ, PİLOROPLASTİ, DİSPEPSİ, HELİKOBAKTER PİLORİ