SERVET SÜT, NECMİ KURT, MEHMET YILDIRIM, SELAHATLİN VURAL, CEMİLE KURT, MUSTAFA GÜLMEN

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Bilateral subtotal tiroidektomilerde inferior tiroid arterlerin bağlanmasının paratiroid fonksiyonları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla rastgele kontrollü bir çalışma yaptık. Toksik ve malign olmayan 40 nodüler guatrlı hasta çalışmaya alındı. Grup 1'de 20 hastaya bilateral subtotal tiroidektomi, grup 2'de 20 hastaya inferior tiroid arterin trunkal ligasyonu ile birlikte bilateral subtotal tiroidektomi ameliyatı yapıldı. Tüm hastalarda total kalsiyum, iyonize kalsiyum ve parathormon düzeyleri ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası 6., 24., 72. saatlerde ölçüldü. 29 hastanın ameliyattan 2 ay sonraki takipleri yapıldı. Grup 1'de 9 hastada (%45), grup 2'de 11 hastada (%55) postoperatif 6.saatte laboratuar olarak hipokalserni bulunmasına rağmen sadece grup 1'de 1 hastada semptomatik hipokalsemi görüldü. Gruplar arasında total kalsiyum, iyonize kalsiyum ve parathormon düzeyleri bakımından istatistiki olarak önemli bir farklılık bulunmadı. Bu çalışmada bilateral subtotal tiroidektomilerde inferior tiroid arterlerin trunkal bağlanmasının hipoparatiroidi veya hipokalsemiye neden olmadığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: TİROİDEKTOMİ, HİPOKALSERNİ, HİPOPARATİROİDİ